Rząd Onta­rio przed­sta­wił budżet na 2021 rok. Zna­la­zły się w nim dodat­ko­we pie­nią­dze dla przed­się­bior­ców i rodzi­ców, ale mamy też zapo­wiedź defi­cy­tu do 2029 roku. Do ist­nie­ją­ce­go już zadłu­że­nia pro­win­cji doj­dzie jesz­cze ponad 100 miliar­dów dolarów.

Defi­cyt budże­to­wy w roku 2021–22 ma wynieść 33,1 mld dol., czy­li będzie nie­co niż­szy od ubie­gło­rocz­ne­go (38,5 mld dol.). W kolej­nych latach w pro­win­cyj­nej kasie będzie bra­ko­wać: 27,7 miliar­da w roku 2022–23 i 20,2 miliar­da w 2023–24. W roku 2023–24 dług pro­win­cji prze­kro­czy 50 proc. PKB.

W bie­żą­cym roku Onta­rio pla­nu­je wydać 2,1 milio­na na szpi­ta­le, by skró­cić czas ocze­ki­wa­nia na ope­ra­cje i pomóc tym, któ­rzy nie­pro­por­cjo­nal­nie moc­no odczu­wa­ją skut­ki pan­de­mii. 2,3 mld prze­zna­czo­na na śle­dze­nie kon­tak­tów i testy PCR (obec­nie test kosz­tu­je 46 dol.). Kolej­ny 1 milion dol. ma tra­fić do lokal­nych jed­no­stek zdro­wia publicz­ne­go z prze­zna­cze­niem na pro­wa­dze­nie pro­gra­mu szczepień.

reklama

W nowym budże­cie zna­la­zły się też pie­nią­dze dla przed­się­bior­ców. Przed­się­bior­cy, któ­rzy będą w sta­nie udo­wod­nić, że z powo­du lock­dow­nów stra­ci­li docho­dy, będą mogli wnio­sko­wać o gran­ty w wyso­ko­ści od 10 000 do 20 000 dol. Pro­gram ten ma kosz­to­wać 1,7 mld dol.

Rodzi­ce dzie­ci w wie­ku szkol­nym (kla­sy 0–12) dosta­ną 400 dol. na każ­de dziec­ko (dzie­ci i mło­dzież do 21 roku życie) i 500 dol. na dziec­ko ze spe­cjal­ny­mi potrze­ba­mi. Daty wypłat nie zosta­ły jesz­cze poda­ne. Wia­do­mo jed­nak, że oso­by, któ­re zgło­si­ły się do dru­giej run­dy wypłat w zeszłym roku, tego­rocz­ne zasił­ki dosta­ną auto­ma­tycz­nie. Koszt wypłat dla rodzi­ców to 980 milio­nów dol. Pro­win­cja zwięk­sza też kwo­tę kre­dy­tu podat­ko­we­go na child­ca­re z 1200 do 1500 dol.

Sek­tor opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej będzie dofi­nan­so­wa­ny kwo­tą 650 milio­nów dola­rów. W cią­gu następ­nych czte­rech lat zapew­nie­nie każ­de­mu miesz­kań­co­wi domu opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej co naj­mniej czte­rech godzin opie­ki dzien­nie będzie kosz­to­wać kolej­ne 4,9 miliar­da dol.

400 milio­nów dola­rów przez naj­bliż­sze czte­ry lata ma otrzy­mać sek­tor tury­stycz­ny. 50 milio­nów dosta­ną “orga­ni­za­cje wyzna­nio­we i kul­tu­ral­ne”, któ­re zosta­ły poszko­do­wa­ne przez pandemię.

Nowy budżet nie nie­sie ze sobą nowych ulg podat­ko­wych dla biz­ne­su. Poja­wia­ją się za to nowe infor­ma­cje o kil­ku dużych pro­jek­tów kapi­ta­łowch, któ­re zysku­ją popar­cie lub budzą sprze­ciw władz miej­skich z GTA. Mamy więc obiet­ni­cę dofi­nan­so­wa­nia budo­wy szpi­ta­la w Bramp­ton, Peel Memo­rial Hospi­tal, ale w doku­men­cie nie pada żad­na kwo­ta. Rząd obie­cu­je też środ­ki na oce­nę śro­do­wi­sko­wą pro­po­no­wa­nej auto­stra­dy nr 413, któ­ra mia­ła­by biec przez Hal­ton Hills i Bramp­ton, i łączyć auto­stra­dę nr 400 z auto­stra­da­mi 407 i 401. Nie ma jed­nak mowy o finan­so­wa­niu budo­wy dro­gi. Pro­jek­to­wi na razie sprze­ci­wia­ją się Mis­sis­sau­ga i Vau­ghan. Mini­ster finan­sów Peter Beth­len­fa­lvy powie­dział, że z alo­ka­cją budże­tu pocze­ka do uzy­ska­nia oce­ny środowiskowej.

Mini­ster pion­for­mo­wał, że fun­du­sze pomo­co­we na wal­kę z pan­de­mią na lata 2020 i 2021 są już cało­ko­wi­cie zapla­no­wa­ne. Zosta­ło oko­ło 2,8 miliar­da dol. na rok 2022.

Jeśli cho­dzi o zmniej­sze­nie finan­so­wa­nia, to z tym pro­ble­mem będzie musia­ła się zmie­rzyć edu­ka­cja. Pod­sta­wo­we finan­so­wa­nie szkol­nic­twa to 700 milio­nów dol. Koń­czy się jed­nak okres spe­cjal­ne­go dofi­nan­so­wa­nia sek­to­ra edu­ka­cyj­ne­go kwo­ta 1,5 miliar­da dol. i dodat­ko­we środ­ki nie są planowane.

Fun­du­sze dla mini­ster­stwa pra­cy zosta­ły zmniej­szo­ne o 70 milio­nów, dla pro­gra­mu gasze­nia poża­rów lasów — o 20 milio­nów (ze 120 do 100 mln), dla mini­ster­stwa zarzą­dza­nia i usług kon­su­menc­kich — o 400 milionów.