W świe­tle zbli­ża­ją­cych się świąt Kolum­bia Bry­tyj­ska tym­cza­so­wo zezwo­li­ła na orga­ni­za­cję uro­czy­sto­ści reli­gij­nych w świą­ty­niach — oczy­wi­ście w okro­jo­nym wymiarze.

Polu­zo­wa­nie obostrzeń ma trwać przez sześć tygo­dni — od 28 mar­ca do 13 maja. Do tej pory uro­czy­sto­ści reli­gij­ne mogły być orga­ni­zo­wa­ne tyl­ko na wol­nym powie­trzu. Lide­rzy reli­gij­ni mogą wybrać czte­ry dni w cza­sie tych sze­ściu tygo­dni, gdy odpra­wia­ne będą nabo­żeń­stwa w świą­ty­niach. Będzie w nich mogło uczest­ni­czyć mak­sy­mal­nie 50 osób lub licz­ba wier­nych wypeł­nia­ją­ca świą­ty­nię w 10 proc. (obo­wią­zu­je mniej­szy z tych limitów).

Pro­win­cyj­na urzęd­nik ds. zdro­wia, dr Bon­nie Hen­ry, powie­dzia­ła, że decy­zja zosta­ła pod­ję­ta po roz­mo­wach z “sze­ro­kim spek­trum” śro­do­wisk reli­gij­nych. To pierw­szy krok do powro­tu do nabo­żeństw w świą­ty­niach. Okres sze­ściu tygo­dni został wybra­ny w taki spo­sób, by obej­mo­wał świę­ta róż­nych reli­gii. Wypa­da­ją w nim Wiel­ka­noc, Pas­cha, Rama­dan i Vaisakhi.

reklama

Ewen­tu­al­ne wydłu­że­nie moż­li­wo­ści orga­ni­zo­wa­nia nabo­żeństw w prze­strze­niach zamknię­tych może być wydłu­żo­ne, ale będzie to zale­ża­ło od danych epidemiologicznych.