Ran­dy Hil­lier, były poli­tyk par­tii postę­po­wo-kon­ser­wa­tyw­nej  Onta­rio a obec­nie poseł nie­za­leż­ny do par­la­men­tu pro­win­cji wzy­wa miesz­kań­ców Onta­rio do nie­po­słu­szeń­stwa wobec ogło­szo­ne­go w śro­dę w całej pro­win­cji zarzą­dze­nia o pozo­sta­niu w domu, co jego zda­niem odma­wia Kana­dyj­czy­kom praw i wol­no­ści zagwa­ran­to­wa­nych w kon­sty­tu­cji, zwłasz­cza wol­no­ści wyzna­nia i poko­jo­wych zgromadzeń.

„To jest woj­na o wol­ność” — powie­dział Ran­dy Hil­lier w roz­mo­wie tele­fo­nicz­nej z LifeSiteNews.

„Nie cho­dzi w niej o uży­wa­nie kul, ale o uży­wa­nie wsty­du, pogar­dy i stra­chu — bom­bar­du­ją ludzi stra­chem i pró­bu­ją spra­wić, by byli potul­ni. Chcą, aby ludzie odrzu­ca­li swo­ją wol­ność, zre­zy­gno­wa­li z rze­czy, któ­re są dla nich waż­ne, odrzu­ci­li rodzi­ny, odrzu­ci­li wia­rę, i wszyst­kie istot­ne ele­men­ty ludz­kiej god­no­ści i chcą izo­lo­wać i limi­to­wać ludz­kie dzia­ła­nia — dodał.

Od wybu­chu COVID-19 w Onta­rio ponad rok temu odno­to­wa­no tyl­ko 370 817 potwier­dzo­nych przy­pad­ków zacho­ro­wań w popu­la­cji nie­co ponad 14 milio­nów, co ozna­cza, że tyl­ko 2,6 pro­cent lud­no­ści pro­win­cji jest zaka­żo­ne wiru­sem. Zde­cy­do­wa­na więk­szość z tych potwier­dzo­nych przy­pad­ków (90,6 pro­cent) wyzdro­wia­ła. W cią­gu ostat­nich 14 mie­się­cy odno­to­wa­no 7475 zgo­nów zwią­za­nych z COVID. Więk­szość zgo­nów w pro­win­cji zwią­za­nych z COVID doty­czy star­szych miesz­kań­ców domów opie­ki długoterminowej.

Decy­zja For­da nastę­pu­je po tym, jak leka­rze z trzech naj­więk­szych jed­no­stek zdro­wia publicz­ne­go w pro­win­cji zażą­da­li  w liście otwar­tym roze­sła­nym w nie­dzie­lę wyda­nia naka­zu zamknię­cia całej pro­win­cji i pozo­sta­nia w domu.

Iva­na Yelich, dyrek­tor ds. Rela­cji z media­mi rzą­du Onta­rio, zapew­ni­ła Life­Si­te­News, że kościo­ły będą nadal dzia­łać z 15-pro­cen­to­wą pojem­no­ścią. Powie­dzia­ła, że ​​„nie ma zmian w miej­scach kultu”.

Poseł Hil­lier powie­dział Life­Si­te­News, że naj­sku­tecz­niej­szym dzia­ła­niem, jakie mogą teraz pod­jąć miesz­kań­cy Onta­rio, zanie­po­ko­je­ni ero­zją ich praw i wol­no­ści, to „nie­po­słu­szeń­stwo oby­wa­tel­skie wobec każ­de­go nie­spra­wie­dli­we­go, nie­kon­sty­tu­cyj­ne­go nakazu”.

„Zdej­mij maskę, są nie­sku­tecz­ne, nic nie robią. Dowo­dy wyraź­nie wska­zu­ją, że nie mają one wpły­wu na roz­prze­strze­nia­nie się wiru­sa ”- dodał.

„Nie wierz­cie w strach, któ­ry ten rząd roz­po­wszech­nia. Otwórz swój biz­nes, staw czo­ła krót­ko­ter­mi­no­wym bole­ściom. Broń­cie swo­jej wol­no­ści kul­tu, wol­no­ści sło­wa, wol­no­ści zara­bia­nia na życie, wol­no­ści odwie­dza­nia rodzin — to nie są obsza­ry pozo­sta­ją­ce w gestii wła­dzy, ale jurys­dyk­cji wol­nych ludzi ”- stwierdził.

„Dane i dowo­dy jasno poka­zu­ją, że ten [wirus] nie sta­no­wi zagro­że­nia dla więk­szo­ści ludzi. Wie­my, że ist­nie­je nie­wiel­ka gru­pa demo­gra­ficz­na, któ­ra jest podat­na i nara­żo­na na duże ryzy­ko. Obec­nie ponad 96 pro­cent wszyst­kich ofiar śmier­tel­nych to senio­rzy z poważ­ny­mi, wcze­śniej ist­nie­ją­cy­mi cho­ro­ba­mi, któ­rzy są bar­dzo sła­bi i któ­rzy są bli­scy śmier­ci. Wiesz, śred­ni wiek ofiar śmier­tel­nych to 84 lata, czy­li wię­cej niż nasza śred­nia dłu­gość życia ”- powiedział.

Stats Cana­da opu­bli­ko­wał w zeszłym mie­sią­cu raport szcze­gó­ło­wo opi­su­ją­cy nega­tyw­ne spo­łecz­ne i eko­no­micz­ne skut­ki „blo­kad” i „ogra­ni­czeń” wpro­wa­dzo­nych przez wła­dze rzą­do­we w celu ochro­ny ludzi przed wirusem.

Trzech kana­dyj­skich leka­rzy, kar­dio­chi­rurg dr Den­nis L. Modry, były dyrek­tor medycz­ny Onta­rio dr Richard Scha­bas oraz spe­cja­li­sta pato­lo­gii i wiru­so­lo­gii dr Roger Hod­kin­son, publicz­nie wezwa­li kana­dyj­skich decy­den­tów do zanie­cha­nia blo­kad z powo­du znisz­czeń, jakie powodują.

Inni leka­rze i pra­cow­ni­cy służ­by zdro­wia z całe­go świa­ta rów­nież sprze­ci­wia­ją się blo­ka­dom mają­cym na celu powstrzy­ma­nie roz­prze­strze­nia­nia się COVID.

Hil­lier powie­dział Life­Si­te­News, że oby­wa­te­le muszą uzbro­ić się w wie­dzę, aby sku­tecz­nie prze­ciw­sta­wić się roz­bu­do­wa­ne­mu rządowi.

„To, co mam do powie­dze­nia ludziom, to uzbro­ić się w wie­dzę, uzbro­ić się w dowo­dy i dane oraz uchro­nić się przed sie­ją­cy­mi strach” — stwierdził.

„Powie­dział­bym rów­nież, że nigdy nie wol­no wam zastę­po­wać wia­ry w Boga wie­rze­niem w rząd” — dodał.

za life­si­te­News