Męż­czy­zna, któ­re­go aresz­to­wa­no w związ­ku z pod­pa­le­niem 3 lóż masoń­skie masoń­skich w Van­co­uver, otrzy­mał kolej­ne zarzuty

42-let­ni Ben­ja­min Kohl­man został w zeszłym tygo­dniu oskar­żo­ny o pod­pa­le­nie i napad na poli­cjan­ta w związ­ku z poża­rem w  masoń­skiej loży w pobli­żu Rupert Stre­et i East 29th Ave­nue w Van­co­uver jaki miał miej­sce 30 marca.

We wto­rek przed­sta­wio­no mu pięć kolej­nych wykro­czeń: dwa dodat­ko­we zarzu­ty pod­pa­le­nia i trzy zarzu­ty wła­ma­nia się w celu podpalenia.

Kohl­man poja­wił się we wto­rek po połu­dniu w Sądzie Pro­win­cyj­nym w Van­co­uver za pośred­nic­twem łącza wideo.

30 mar­ca odno­to­wa­no poża­ry w trzech halach masoń­skich trwa­ją­ce oko­ło godzi­ny mię­dzy 6:30 a 7:30  w lożach Lynn Val­ley i Duke of Con­nau­ght w North Van­co­uver oraz w Park Lod­ge Maso­nic Hall w Vancouver.

Kohl­man został aresz­to­wa­ny tuż przed 10 rano w Bur­na­by w pobli­żu North Fra­ser Way i Mari­ne Way, oko­ło 20 minut jaz­dy od miej­sca ostat­nie­go poża­ru, poin­for­mo­wa­ła policja.

Motyw jest nieznany.