Luty, 2021

KOMUNIKAT

Kura­to­rzy Fun­da­cji im. Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta w Kana­dzie poda­ją do wia­do­mo­ści, że 50–51. Kon­kurs Recy­ta­tor­ski im. Marii i Cze­sła­wa Sadow­skich odbę­dzie się w nie­dzie­lę 30 maja 2021 roku w Hamilton. 

Ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń upły­wa z dniem 15 maja 2021 roku. 

Zachę­ca­my rodzi­ców i nauczy­cie­li do zapo­zna­nia się z Regu­la­mi­nem Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go i roz­po­czę­cia przy­go­to­wań dzie­ci i mło­dzie­ży polo­nij­nej do udzia­łu w konkursie.

Infor­mu­je­my uczest­ni­ków 50–51. Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję im. W. Rey­mon­ta, że w 2021 roku ze wzglę­du na cią­gle panu­ją­cą pan­de­mię Covid 2019 nie odbę­dzie się Kon­cert Lau­re­atów Kon­kur­su w Hamil­ton z udzia­łem recy­ta­to­rów i publicz­no­ści. Nie będzie też wybie­ra­na w tym roku dele­ga­cja lau­re­atów na wyjazd do Pol­ski na Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Recy­ta­tor­ski „Mówi­my Rey­mon­tem”. Uczest­ni­cy Kon­kur­su otrzy­ma­ją dyplo­my uczest­nic­twa a Lau­re­aci medale. 

Nadal obo­wią­zu­je zasa­da, któ­ra zapew­nia fina­li­stom, któ­rzy trzy­krot­nie zaję­li pierw­sze miej­sce w swo­jej gru­pie wie­ko­wej, wyjazd do Pol­ski na Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Recy­ta­tor­ski (po wzno­wie­niu wspól­nej wymia­ny lau­re­atów).

Dokład­ny Regu­la­min Kon­kur­su, Kwe­stio­na­riusz Uczest­nic­twa i wszel­kie infor­ma­cje są dostęp­ne na stro­nie Fun­da­cji pod adre­sem www.reymont.ca lub tele­fo­nicz­nie: 905–574-9212.

Komi­tet Kon­kur­su Recytatorskiego

Kazi­mierz Chrap­ka – Przewodniczący