Jak wyni­ka z doku­men­tów pro­win­cji Onta­rio, rząd Douga For­da bie­rze pod uwa­gę wpro­wa­dze­nie cyfro­we­go pasz­por­tu szcze­pie­nia miesz­kań­com, któ­rzy otrzy­ma­li szcze­pion­kę COVID-19 .

Wła­dze pro­win­cji mają pla­ny, któ­re obej­mu­ją  dowód szcze­pie­nia z kodem QR, któ­ry odsy­ła do cyfro­we­go cer­ty­fi­ka­tu. Kod mógł być  prze­cho­wy­wa­ny w apli­ka­cjach na smart­fo­ny i ska­no­wa­ny w celu zwe­ry­fi­ko­wa­nia  sta­tu­su szcze­pień, zgod­nie z doku­men­ta­mi czy­ta­my w Glo­be and Mail.

Cyfro­we „cer­ty­fi­ka­ty immu­ni­te­tu” mia­ły być  wpro­wa­dzo­ne w stycz­niu, ale rząd Onta­rio jesz­cze się na to nie zdecydował.

W e‑mailu do The Glo­be Tra­vis Kann , rzecz­nik pre­mie­ra Douga For­da, stwier­dził, że do tej pory nic nie zosta­ło sfinalizowane.

„Jak jasno wyni­ka z doku­men­tów… jest to bar­dzo wcze­sne pod­su­mo­wa­nie opcji. W tej chwi­li nie pod­ję­to żad­nej decy­zji ”- napi­sał Kann .

Obec­nie zaszcze­pie­ni miesz­kań­cy Onta­rio otrzy­mu­ją papie­ro­we pokwi­to­wa­nia potwier­dza­ją­ce ich sta­tus wyszcze­pie­nia. Mini­ster zdro­wia pro­win­cji Chri­sti­ne Elliott zapo­wie­dzia­ła w zeszłym mie­sią­cu, że wer­sja cyfro­wa zosta­nie udo­stęp­nio­na w póź­niej­szym terminie.

„Ludzie otrzy­ma­ją dowód szcze­pie­nia, wydru­ko­wa­ne zaświad­cze­nie po otrzy­ma­niu dru­giej daw­ki szcze­pion­ki prze­ciw­ko COVID”, powie­dzia­ła Elliott. „Następ­nie, jeśli zechcą, mogą rów­nież prze­słać go do sie­bie w for­mie cyfro­wej, aby mogli mieć to rów­nież w swo­im telefonie”.

Tego rodza­ju dowód szcze­pień może pozwo­lić zaszcze­pio­nym Kana­dyj­czy­kom podró­żo­wać, pra­co­wać lub wyko­rzy­sty­wać je w celach rekre­acyj­nych uwa­ża minister.

„To będzie napraw­dę waż­ne, aby ludzie mogli podró­żo­wać, być może w celach zawo­do­wych, cho­dzić do teatru lub kina lub innych miejsc, w któ­rych ludzie będą w bliż­szym kon­tak­cie fizycz­nym, gdy przej­dzie­my przez naj­gor­szą fazę pan­de­mii”, — mówi­ła Elliott.

„To będzie waż­ne dla ludzi”.

Doku­men­ty pro­win­cjo­nal­ne zawie­ra­ją pod­su­mo­wu­ją­cą pro­po­zy­cję, któ­ra suge­ru­je, że cer­ty­fi­ka­ty cyfro­we mogą „przy­spie­szyć kon­tro­lę przy wcho­dze­niu  w miej­scach pra­cy, szko­łach, budyn­kach rzą­do­wych i / lub przed­się­bior­stwach”, a tak­że „moty­wo­wać miesz­kań­ców Onta­rio do wcze­śniej­sze­go zaszcze­pie­nia się, aby mogli szyb­ciej sko­rzy­stać z dostę­pu do tych miejsc”.

Inna pro­po­zy­cja uję­ta w doku­men­tach suge­ru­je przy­pi­sa­nie każ­de­mu miesz­kań­co­wi Onta­rio „oce­ny ryzy­ka” w ska­li od zera do pię­ciu, wska­zu­ją­cej, czy oso­ba ma „peł­ną odpor­ność”, nie ma odpor­no­ści, otrzy­ma­ła jed­ną lub też dwie daw­ki szcze­pion­ki COVID-19, itp.

Lisa Bil­dy, praw­nicz­ka z Justi­ce Cen­ter for Con­sti­tu­tio­nal Fre­edom, nie zga­dza się z pomy­słem pasz­por­tów COVID-19, twier­dząc, że sta­no­wi to zagro­że­nie dla praw Kana­dyj­czy­ków. „Nie­ste­ty, podob­nie jak w przy­pad­ku blo­kad, wyda­je się, że wie­le kra­jów podą­ża za modą pasz­por­tów COVID bez zasta­no­wie­nia się nad ich kon­se­kwen­cja­mi” — stwier­dza w fil­mie na YouTu­be. „Zobacz, co się sta­ło z obo­wiąz­kiem nosze­nia masek. Z bie­giem cza­su prze­pi­sy sta­ją się coraz bar­dziej rygo­ry­stycz­ne, a oso­bom, któ­re nie mogą zakła­dać maski, bar­dzo trud­no jest uzy­skać dostęp nawet do pod­sta­wo­wej opie­ki zdrowotnej ”.

Doda­ła, że ​​Kana­da wkrót­ce będzie mia­ła sys­tem dla lep­szych i gor­szych, w któ­rym nie­któ­rzy ludzie będą mie­li  pra­wa i wol­ność, pod­czas gdy inni będą odcię­ci od ich.

za Epoch Times, Glo­be and Mail ak