Geo­r­gia wra­ca do normalności

Guber­na­tor Geo­r­gii Brian Kemp ogło­sił w śro­dę, że wszyst­kie pozo­sta­ją­ce wciąż ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce COVID-19  zosta­ną w jego sta­nie znie­sio­ne w czwar­tek, co pozwo­li fir­mom przy­wró­cić nor­mal­ne działanie.

„Każ­de­go dnia podej­mu­je­my kro­ki, aby powró­cić do nor­mal­no­ści. Prze­szli­śmy dłu­gą dro­gę, ale jesz­cze nie ukoń­czy­li­śmy wyści­gu. Wie­lu wła­ści­cie­li małych firm w naszym sta­nie wciąż zma­ga się z wpły­wem COVID-19 na  gospo­dar­kę. I wie­my, że cięż­ko pra­cu­ją­cy miesz­kań­cy sta­nu nie znio­są kolej­ne­go roku jeśli będzie jak poprzed­ni ”- stwier­dził Kemp w oświad­cze­niu wideo.

„Dla­te­go zaczy­na­my jutro. Łago­dzi­my pozo­sta­łe ogra­ni­cze­nia naszej gospo­dar­ki tutaj, w Georgii”.

Reklama

Kemp powie­dział, że ogra­ni­cze­nia sta­no­we, któ­re mają zostać znie­sio­ne, obej­mu­ją znie­sie­nie zaka­zu gro­ma­dze­nia się,  wyma­ga­nia doty­czą­ce dystan­su spo­łecz­ne­go dla barów, restau­ra­cji i innych miejsc pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospodarczą.

Pań­stwo eli­mi­nu­je rów­nież moż­li­wość zamy­ka­nia przez orga­ny ści­ga­nia przed­się­biorstw lub orga­ni­za­cji za nie­prze­strze­ga­nie prze­pi­sów wyko­naw­czych stanu.

Zamiast tego stan wyda „zale­ca­ne wytycz­ne” ujed­no­li­co­ne w łatwą w uży­ciu listę, powie­dział gubernator.

„Miesz­kań­cy sta­nu wie­dzą, jak postę­po­wać; jak chro­nić sie­bie i swe rodzi­ny — dodał powiedział.

Geo­r­gia jest ostat­nim sta­nem, któ­ry cof­nął ogra­ni­cze­nia pan­de­micz­ne, takie jak nakaz nosze­nia masek i limi­ty pojem­no­ści w pomiesz­cze­niach, pomi­mo ostrze­że­nia o kolej­nym ata­ku wiru­sa wysto­so­wa­nym przez admi­ni­stra­cję Bide­na. Inne sta­ny, któ­re już znio­sły lub ogło­si­ły zamiar znie­sie­nia ogra­ni­czeń, to Tek­sas, Ari­zo­na , Mis­sis­sip­pi i Wyoming .

Pro­ku­ra­tor gene­ral­ny Tek­sa­su Ken Paxton pozwał tak­że urzęd­ni­ków mia­sta Austin i hrab­stwa Tra­vis za nie­prze­strze­ga­nie dekre­tu guber­na­to­ra, któ­ry zniósł nakaz nosze­nia masek w całym stanie.

Według Cen­ters for Dise­ase Con­trol and Pre­ven­tion (CDC) 24,9 pro­cent doro­słej popu­la­cji w Sta­nach Zjed­no­czo­nych zosta­ło w peł­ni zaszcze­pio­nych prze­ciw­ko wiru­so­wi, q 42,4 pro­cent otrzy­ma­ło co naj­mniej jed­ną dawkę.

Bar­dziej zaraź­li­wa bry­tyj­ska odmia­na wiru­sa, zna­na jako B.1.1.7, sta­ła się obec­nie naj­bar­dziej domi­nu­ją­cym szcze­pem w Sta­nach Zjednoczonych.

Przed­sta­wi­cie­le Kolo­ra­do ogło­si­li rów­nież we wto­rek, że bra­zy­lij­ski wariant wiru­sa, zna­ny jako wariant P.1, został wykry­ty w sta­nie. Według CDC odno­to­wa­no 356 przy­pad­ków tego warian­tu w 25 jurys­dyk­cjach w Sta­nach Zjednoczonych .

 

za Epoch Times