Transmisja adoracji zablokowana z powodu pogwałcenia praw autorskich

EWTN Polska protestuje przeciw zablokowaniu na YouTube transmisji adoracji Najświętszego Sakramentu z Niepokalanowa. I pyta, w czym adoracja online nie spełnia jej zasad społeczności YT — czytamy w Gościu Niedzielnym.

-Z wiel­kim żalem pra­gnę poin­for­mo­wać, że w Wigi­lię Świę­ta Boże­go Miło­sier­dzia nasza Tele­wi­zja Wie­ku­iste­go Sło­wa EWTN Pol­ska, zosta­ła pozba­wio­na moż­li­wo­ści trans­mi­sji “na żywo” Ado­ra­cji Wie­czy­stej Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z Nie­po­ka­la­no­wa oraz jakiej­kol­wiek innej trans­mi­sji na naszym kana­le YouTu­be — poin­for­mo­wał na Face­bo­oku ks. Piotr Wiśniow­ski, dyrek­tor EWTN Polska.

Biu­ro Pra­so­we YouTu­be, w prze­sła­nym do “Gościa Nie­dziel­ne­go” wyja­śnie­niu, poin­for­mo­wa­ło, że: Przy­czy­ną prze­rwa­nia trans­mi­sji pro­wa­dzo­nej na kana­le EWTN było nada­nie w jej trak­cie utwo­ru słow­no-muzycz­ne­go, do któ­re­go zgło­szo­ne zosta­ło rosz­cze­nie praw­no­au­tor­skie przez wytwór­nię muzycz­ną. Pra­wi­dło­wo zadzia­łał auto­ma­tycz­ny sys­tem wykry­wa­nia tre­ści muzycz­nych obję­tych pra­wem autor­skim na YouTu­be (Con­tent ID), któ­ry w cza­sie rze­czy­wi­stym ska­nu­je tak­że prze­ka­zy na żywo. Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi, YouTu­be jest w takiej sytu­acji zobo­wią­za­ny do zablo­ko­wa­nia dostę­pu do tre­ści. Wła­ści­ciel kana­łu na kil­ka minut przed prze­rwa­niem trans­mi­sji otrzy­mu­je ostrze­że­nie o zaprze­sta­niu stre­amo­wa­nia tre­ści chro­nio­nych pra­wem autorskim.

Wyja­śnie­nie spra­wy leży w takiej sytu­acji po stro­nie wła­ści­cie­la kana­łu. W tym wypad­ku, gdy wła­ści­ciel wyja­śnił kwe­stię praw autor­skich, przy­wró­co­no moż­li­wość trans­mi­sji na żywo.

10 kwiet­nia trans­mi­sja zosta­ła przywrócona…

Z wła­sne­go doświad­cze­nia może­my dodać, że YouTu­be kie­dyś zgło­sił pre­ten­sje zwią­za­ne z pogwał­ce­niem praw autor­skich z powo­du fil­mo­wa­nia cere­mo­nii ogło­sze­nia Dnia Papie­skie­go w Onta­rio, pod­czas któ­rej odgry­wa­ny był… Hymn Watykanu.