Po kwiet­nio­wej prze­rwie   wszyst­kie szko­ły w Onta­rio przej­dą na naukę onli­ne , zapo­wie­dział w ponie­dzia­łek pre­mier Doug Ford, po kon­sul­ta­cjach z urzęd­ni­ka­mi ds. zdrowia.

Ford powie­dział, że roz­prze­strze­nia­nie się COVID-19 w spo­łecz­no­ści jest zbyt duże, aby zary­zy­ko­wać otwar­cie szkół po prze­rwie. „Pro­blem nie doty­czy szkół, ale naszej spo­łecz­no­ści” — stwier­dził na kon­fe­ren­cji prasowej.

Powie­dział, że rząd zde­cy­du­je, na pod­sta­wie danych doty­czą­cych COVID-19, kie­dy zaję­cia będą mogły zostać wzno­wio­ne. Prze­rwa wio­sen­na roz­po­czę­ła się w ponie­dzia­łek po tym, jak pro­win­cja odło­ży­ła ją w mar­cu, aby znie­chę­cić rodzi­ny do podró­ży pod­czas pandemii.

Rząd pro­win­cji wcze­śniej utrzy­my­wał, że szko­ły zosta­ną ponow­nie otwar­te w przy­szłym tygo­dniu, ale związ­ki wezwa­ły do ​​zamknię­cia szkół z powo­du bra­ku sil­niej­szych środ­ków bezpieczeństwa.

Pre­mier powie­dział rów­nież, że opie­ka nad dzieć­mi w wie­ku przed­szkol­nym pozo­sta­nie otwar­ta. Pro­gra­my przed i po lek­cjach będą jed­nak zamknię­te. Zapew­nio­na jest rów­nież bez­płat­na opie­ka w nagłych wypad­kach dla dzie­ci w wie­ku szkol­nym dla upraw­nio­nych   pra­cow­ni­ków pierw­szej linii.

W zeszłym tygo­dniu pra­cow­ni­cy służ­by zdro­wia w regio­nie Peel, w Toron­to i Wel­ling­ton-Duf­fe­rin-Guelph zde­cy­do­wa­li o zamknię­ciu szkół w swo­ich rejonach.

Wcze­śniej urzęd­ni­cy służ­by zdro­wia w pro­win­cji zgło­si­li 4401 nowych przy­pad­ków COVID i 15 dodat­ko­wych zgonów.

W ponie­dzia­łek w ponad 14-milio­no­wej pro­win­cji odno­to­wa­no 1646 hospi­ta­li­za­cji z powo­du COVID-19, z 619 pacjen­ta­mi na oddzia­łach inten­syw­nej terapii.

Antho­ny Dale, pre­zes i dyrek­tor gene­ral­ny Onta­rio Hospi­tal Asso­cia­tion, powie­dział w ponie­dzia­łek CBC News Network, że zale­gło­ści chi­rur­gicz­ne w pro­win­cji będą się tyl­ko pogar­szać „pro­si­my ludzi, któ­rzy potrze­bu­ją opie­ki kar­dio­lo­gicz­nej, lecze­nia raka, a nawet prze­szcze­pu narzą­dów w cza­sie tej pan­de­mii, aby pocze­ka­li — aby pocze­ka­li jesz­cze dłu­żej” — ostrzegł Dale.