Sta­ny Zjed­no­czo­ne zale­ca­ją „prze­rwę” w poda­wa­niu szcze­pion­ki John­son & John­son COVID-19 w celu zba­da­nia donie­sień o poten­cjal­nie nie­bez­piecz­nych zakrze­pach krwi.

We wto­rek we wspól­nym oświad­cze­niu Ame­ry­kań­skie Cen­trum Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Cho­ro­bom oraz Agen­cja ds. Żyw­no­ści i Leków stwier­dzi­ły, że bada­ją przy­pad­ki skrze­pów u sze­ściu kobiet w kil­ka dni po szcze­pie­niu, w połą­cze­niu ze zmniej­szo­ną licz­bą pły­tek krwi.

„Wszyst­kie sześć przy­pad­ków wystą­pi­ło u kobiet w wie­ku od 18 do 48 lat, a obja­wy wystą­pi­ły od sze­ściu do 13 dni po szcze­pie­niu” — czy­ta­my w oświadczeniu.

W Sta­nach Zjed­no­czo­nych poda­no ponad 6,8 ​​milio­na dawek szcze­pion­ki J&J

Szcze­pion­ka jed­no­daw­ko­wa zosta­ła zatwier­dzo­na w Kana­dzie, ale kraj ten nie otrzy­mał jesz­cze żad­nych dawek.