W nie­dzie­lę rano przed tym­cza­so­wą kli­ni­ką wyko­nu­ją­cą szcze­pie­nia prze­ciw­ko COVID-19 w Thornc­lif­fe Park od rana usta­wia­ły się tłu­my chęt­nych do zaszcze­pie­nia. Dzień wcze­śniej, w sobo­tę, zaszcze­pio­no tam oko­ło 1300 osób powy­żej 18 roku życia. Na nie­dzie­lę prze­wi­dy­wa­no poda­nie 1100 dawek preparatu.

Upraw­nie­ni miesz­kań­cy Thornc­lif­fe Park i Fle­ming­don Park zbie­ra­li się przed kli­ni­ką od wcze­snych godzin poran­nych. W nie­dzie­lę przy­cho­dzi­li z para­sol­ka­mi i skła­da­ny­mi krze­sła­mi. Nie­któ­rzy byli na miej­scu już o 4 rano, pięć godzin przed otwar­ciem punk­tu szczepień.

Phil­lip Antho­ny, dyplo­mo­wa­ny pie­lę­gniarz z Micha­el Gar­ron Hospi­tal, mene­dżer tym­cza­so­wej kli­ni­ki, nie krył zado­wo­le­nia z fak­tu duże­go zain­te­re­so­wa­nia szcze­pie­nia­mi. Powie­dział, że takich punk­tów powin­no powstać wię­cej, naj­pierw jed­nak per­so­nel medycz­ny chce mieć pew­ność co do dostaw szczepionek.

W zeszłym tygo­dniu pro­win­cja ogło­si­ła, że w oko­li­cach, w któ­rych odno­to­wu­je się szcze­gól­nie dużo zaka­żeń COVID-19, do szcze­pień będą się kwa­li­fi­ko­wać wszy­scy peł­no­let­ni miesz­kań­cy. Rejo­ny będą wyzna­cza­ne według kodów pocz­to­wych. Tym­cza­so­we punk­ty szcze­pień w tych miej­scach będę powsta­wać w pierw­szej kolej­no­ści w Peel i Toronto.

Pre­mier Doug Ford powie­dział, że na począt­ku maja wyga­śnie nakaz pozo­sta­wa­nia w domach. Wyra­ził nadzie­ję, że do tego cza­su co naj­mniej 40 proc. onta­ryj­czy­ków otrzy­ma pierw­szą daw­kę szczepionki.

Obec­nie tym­cza­so­we punk­ty szcze­pień dzia­ła­ją poza pro­win­cyj­nym sys­te­mem rezer­wa­cji ter­mi­nów wizyt. W kli­ni­kach pro­wa­dzo­nych przez mia­sto każ­dy ma dokład­nie wyzna­czo­ny ter­min. Tam jed­nak szcze­pio­ne są oso­by po 50 roku życia. Bur­mistrz John Tory zapo­wie­dział, że będzie dążył do włą­cze­nia kli­nik tym­cza­so­wych do sys­te­mu rezerwacji.