Pol­ska Afry­ka Sta­ni­sław Barua cz. 2

Sta­ni­sław Barua — Polak i Kenij­czyk opo­wia­da o tym, co go uchro­ni­ło przed “pro­gre­sy­wi­zmem” powszech­nym wśród Kenij­czy­ków wykształ­co­nych zagra­ni­cą, o tym jak Ryszard Kapu­ściń­ski przy­czy­nił się do trud­no­ści w reali­za­cji fil­mu o tysiąc­let­nich związ­kach Pol­ski i Pola­ków z Afry­ką, o dzie­ciach ander­sow­skich, Mama Roche i reali­za­cji fil­mu “Mój tatuś był uła­nem”, księ­ciu Sapie­sze i Pola­kach, któ­rzy wro­śli w Afry­kę. Część dru­ga wywia­du rzeki.