Pol­scy leka­rze ratu­ją nie­miec­ki sys­tem ochro­ny zdro­wia na obsza­rach po zachod­niej stro­ny Odry przed zała­ma­niem – napi­sał „Der Spie­gel” w pią­tek. W koń­cu 2019 r. w Bran­den­bur­gii oko­ło 11 proc. leka­rzy sta­no­wi­li cudzo­ziem­cy. Leka­rze z Pol­ski (254 osób) byli naj­licz­niej­szą gru­pą wśród nich. Eva Kun­kel, autor­ka arty­ku­łu, zwra­ca uwa­gę, że w trak­cie trze­ciej fali pan­de­mii docho­dzi do spo­rów o spe­cja­li­stów krą­żą­cych mię­dzy oby­dwo­ma kra­ja­mi. Lekar­ki i leka­rze pra­cu­ją­cy w Niem­czech bar­dzo pomo­gli­by w Polsce.

W mar­cu ubie­głe­go roku Niem­cy prze­ko­na­li się jak bar­dzo są uza­leż­nie­ni od leka­rzy z Pol­ski – pisze „Der Spie­gel”. Wów­czas pol­ski rząd zamknął gra­ni­ce na trzy mie­sią­ce. Była to tra­ge­dia dla nie­miec­kiej służ­by zdrowia.

W arty­ku­le pod­kre­ślo­no, że pan­de­mia zwró­ci­ła uwa­gę na brak leka­rzy specjalistów.

Reklama

Autor­ka mate­ria­łu przy­po­mi­na, że od wej­ścia Pol­ski do UE w roku 2004 z kra­ju wyje­cha­ło ok. 15 tys. leka­rzy. Aktu­al­nie w Pol­sce bra­ku­je 68 tys. leka­rzy. W 2018 r. na 100 miesz­kań­ców w Pol­sce przy­pa­da­ło 2,4 leka­rzy, w UE 3,8, w Niem­czech zaś – 4,3.

Migra­cja leka­rzy do Nie­miec przy­czy­nia się do kry­zy­su pol­skiej służ­by zdrowia.

W RFN  rośnie licz­ba pacjen­tów, ponie­waż nie­miec­kie spo­łe­czeń­stwo sta­rze­je się. Wie­lu leka­rzy pra­cu­je w nie­peł­nym wymia­rze godzin.

Aktu­al­nie Pol­ska zatrud­nia coraz wię­cej leka­rzy z kra­jów spo­za UE, co spo­ty­ka się z dużym sprze­ci­wem pol­skich leka­rzy. Zmia­ny praw­ne, któ­re zosta­ły wpro­wa­dzo­ne pod koniec ubie­głe­go roku uła­twi­ły dostęp do pol­skie­go ryn­ku pra­cy. Zgła­sza­ją się głów­nie leka­rze z Bia­ło­ru­si i Ukrainy.

za

spiegel.de / dw.com / Kresy.pl

 

całość tutaj