Jed­no­myśl­na reko­men­da­cja zarzą­du kra­jo­we­go PO dla Rafa­ła Trza­skow­skie­go, jako kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta Rzecz­po­spo­li­tej — poin­for­mo­wał prze­wod­ni­czą­cy PO Borys Budka.
Szef PO pod­kre­ślił na kon­fe­ren­cji pra­so­wej, że to dzię­ki deter­mi­na­cji wice­mar­sza­łek Sej­mu Mał­go­rza­ty Kida­wy-Błoń­skiej, samo­rzą­dow­ców, Sena­tu i Koali­cji Oby­wa­tel­skiej “złe, nie­uczci­we i nie­bez­piecz­ne wybo­ry nie odbę­dą się w maju”. “Raz jesz­cze dzię­ku­ję za to, że pani mar­sza­łek jako jedy­na była tą kan­dy­dat­ką, któ­ra od same­go począt­ku poka­za­ła, że war­to­ści są waż­niej­sze niż bie­żą­cy inte­res poli­tycz­ny” — mówił Budka.

“Po decy­zji pani mar­sza­łek, że nie będzie ponow­nie star­to­wać w nowych wybo­rach pre­zy­denc­kich, Koali­cja Oby­wa­tel­ska, Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska sta­nę­ły przed decy­zją o nomi­no­wa­niu kan­dy­da­ta na urząd pre­zy­den­ta Rzecz­po­spo­li­tej. Miło mi w tym miej­scu poin­for­mo­wać, że jed­no­myśl­ną reko­men­da­cją zarzą­du kra­jo­we­go PO, przed­sta­wio­ną naszym koali­cjan­tom, jest reko­men­da­cja dla pana pre­zy­den­ta War­sza­way Rafa­ła Trza­skow­skie­go” — poin­for­mo­wał Budka.

(PAP)

auto­rzy: Alek­san­dra Rebe­liń­ska, Piotr Śmiłowicz