Kon­ser­wa­tyw­ny poseł David Swe­et prze­pro­sił po opu­bli­ko­wa­niu w pią­tek twe­eta, twier­dząc, że „nie ma dowo­dów” na to, że blo­ka­dy COVID-19 dzia­ła­ją , stwier­dza­jąc, że są one „naj­więk­szym naru­sze­niem swo­bód oby­wa­tel­skich od cza­sów obo­zów inter­no­wa­nia pod­czas dru­giej woj­ny światowej”.

Nie cof­nął się jed­nak przed swo­imi komen­ta­rza­mi na temat blokad.

„W żaden spo­sób nie porów­ny­wa­łem dzi­siej­sze­go dnia z okru­cień­stwem woj­ny ”- napi­sał Swe­et na Twitterze.

REKLAMA

„Żeby było jasne, mam na myśli kana­dyj­skie obo­zy inter­no­wa­nia nie­win­nych imi­gran­tów pod­czas dru­giej woj­ny świa­to­wej” — napi­sał. „Nie­spra­wie­dli­wie, ze wzglę­du na ich przy­na­leż­ność etnicz­ną zawie­szo­no ich swo­bo­dy oby­wa­tel­skie, mimo że byli imi­gran­ta­mi  ze sta­łym poby­tem lub Kanadyjczykami”.

Kon­ser­wa­tyw­ny poseł David Swe­et dołą­czył do nie­za­leż­ne­go MPP Roma­na Babe­ra, aby popro­sić rząd Onta­rio o zaprze­sta­nie blo­kad w prowincji.

W roz­mo­wie z Babe­rem w śro­dę Swe­et powie­dział, że blo­ka­dy rzą­do­we spo­wo­do­wa­ły „nie­obli­czal­ne cier­pie­nia wszyst­kich Kana­dyj­czy­ków”. „Blo­ka­dy z natu­ry są zagro­że­niem dla zdro­wia psy­chicz­ne­go” — dodał Sweet.

„Kon­se­kwen­cje finan­so­we, jakie mają fir­my rodzin­ne, przed­się­bior­cy i pra­cow­ni­cy z powo­du blo­kad, są ogromne”.

Swe­et przy­to­czył, że gwał­tow­nie wzro­sły przedaw­ko­wa­nia opio­idów, a bada­nia prze­sie­wo­we i meto­dy lecze­nia cho­rób spa­dły z powo­du środ­ków blokujących.

Obaj poli­ty­cy pro­szą rząd For­da o prze­nie­sie­nie całej pro­win­cji do Zie­lo­nej Stre­fy i wpro­wa­dze­nie jak naj­mniej­szej licz­by ograniczeń.

„Posta­wy wobec blo­ka­dy ule­gły zmia­nie i widzi­my wię­cej osób publicz­nie wypo­wia­da­ją­cych się prze­ciw­ko nie­mu” — powie­dział Baber.

Baber został usu­nię­ty z klu­bu w Onta­rio w stycz­niu po tym, jak napi­sał list otwar­ty wzy­wa­ją­cy do zakoń­cze­nia blo­kad w prowincji.

W lutym wie­lu obec­nych i byłych poli­ty­ków, w tym były kon­ser­wa­tyw­ny poseł Derek Slo­an, utwo­rzy­ło Anti-Lock­down Cau­cus — bez­par­tyj­ną orga­ni­za­cję wzy­wa­ją­cą do zaprze­sta­nia blokad.