Kolej­ny hotel z  listy wyzna­czo­nych przez fede­ra­cję hote­li kwa­ran­tan­no­wych w GTA, w któ­rych oso­by lądu­ją­ce na lot­ni­sku Pear­so­na muszą pozo­stać przez 3 dni, został dotknię­ty epi­de­mią COVID-19.

Hamp­ton Inn and Suites na Caro­ga Dri­ve w Mis­sis­sau­ga jest wymie­nio­ny na stro­nie inter­ne­to­wej Peel Region jako czę­ścio­wo zamknię­ty od 8 maja. Nie wia­do­mo jesz­cze, ilu pra­cow­ni­ków i gości zosta­ło zarażonych.

Zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Peel, fir­ma zosta­je zamknię­ta, gdy „pięć lub wię­cej osób w miej­scu pra­cy uzy­ska wynik pozy­tyw­ny na obec­ność COVID-19 w cią­gu 14 dni”.

Reklama

W Toron­to sied­miu pra­cow­ni­ków Holi­day Inn Toron­to Inter­na­tio­nal Air­port przy Dixon Road uzy­ska­ło pozy­tyw­ny wynik testu na obec­ność wirusa.

To trze­ci hotel kwa­ran­tan­ny w GTA — dru­gi w Toron­to — dotknię­ty epidemią.

W zeszłym tygo­dniu Toron­to Public Health potwier­dzi­ło 13 przy­pad­ków COVID-19 w Crow­ne Pla­za Toron­to Air­port Hotel. Wszyst­kie przy­pad­ki to per­so­nel hote­lu. Jed­nak hotel pozo­sta­je otwar­ty, ponie­waż urzęd­ni­cy twier­dzą, że zapew­nia pod­sta­wo­we usługi.