Quebec ponow­nie uru­cho­mi budow­nic­two miesz­ka­nio­we, kopal­nie, zakła­dy napra­wy samo­cho­dów i cen­tra ogrodnicze

Pre­mier Fra­nço­is Legault powie­dział w ponie­dzia­łek, że rząd zezwa­la na budo­wę nowych domów, aby  kry­zys miesz­ka­nio­wy nie był  doda­ny do obec­ne­go kry­zy­su pandemii

Pra­ce budow­la­ne i remon­to­we doty­czą­ce budyn­ków miesz­kal­nych, któ­re mia­ły zostać ukoń­czo­ne do 31 lip­ca, zosta­ną wzno­wio­ne w następ­ny ponie­dzia­łek. Dopusz­czal­ne będą rów­nież inspek­cje budow­la­ne i pomia­ry grun­tów pod budow­nic­two miesz­ka­nio­we, a nie­zbęd­ne łań­cu­chy dostaw zosta­ną ponow­nie otwarte.

Reklama

Legault powie­dział, że pra­ce budow­la­ne zosta­ną prze­pro­wa­dzo­ne zgod­nie z wytycz­ny­mi zdro­wot­ny­mi, aby unik­nąć roz­prze­strze­nia­nia się nowe­go koro­na­wi­ru­sa, w tym wymo­gu, aby pra­cow­ni­cy utrzy­my­wa­li mię­dzy sobą odle­głość dwóch metrów.

 

CNESST, rada ds. Bez­pie­czeń­stwa w miej­scu pra­cy w Quebe­cu, powo­ła­ła spe­cjal­ny komi­tet do moni­to­ro­wa­nia  miejsc pra­cy, a zarząd będzie miał pra­wo zamknąć każ­de miej­sce pra­cy, jeśli nie będą prze­strze­ga­ne wytycz­ne zdrowotne.

Kopal­nie w Quebe­cu będą mogły zostać ponow­nie otwar­te od śro­dy, ale tyl­ko przy zasto­so­wa­niu ści­słych środ­ków ogra­ni­cza­ją­cych zara­zę. Obej­mu­ją one zmniej­sze­nie licz­by osób w samo­lo­tach do i z obsza­rów wydo­byw­czych, wyko­rzy­sta­nie więk­szej licz­by samo­lo­tów do tych lotów , ofe­ro­wa­nie auto­bu­sów  bez­po­śred­nio do kopal­ni w celu ogra­ni­cze­nia kon­tak­tów pra­cow­ni­ków oraz zapew­nie­nie pra­cow­ni­kom  oso­bi­ste­go wypo­sa­że­nia ochronnego.