Od przy­szłe­go tygo­dnia skle­py w Quebe­cu nie będą już musia­ły ogra­ni­czać licz­by osób, ogło­si­ła w śro­dę ta pro­win­cja wska­zu­jąc na popra­wę sytu­acji pandemicznej.

W zamknię­tych miej­scach publicz­nych obo­wią­zy­wać będzie nadal nakaz nosze­nia maski.

Cho­ciaż limi­ty pojem­no­ści nie będą już wyma­ga­ne, skle­py nadal będą musia­ły   zapew­nić klien­tom zacho­wa­nie odle­gło­ści jed­ne­go metra.

reklama

Do śro­dy ponad 80 pro­cent kwa­li­fi­ku­ją­cej się popu­la­cji pro­win­cji otrzy­ma­ło jed­ną daw­kę szcze­pion­ki prze­ciw­ko Covid, a 39 pro­cent osób zosta­ło w peł­ni zaszczepionych.