Nade­szła pora, kie­dy mło­de warzy­wa na pla­cach i w warzyw­nia­kach są z „grun­tu”, a nie ze sztucz­nych upraw. Ofer­ta jest ogrom­na. Dla­te­go dzi­siaj pole­cam sałat­ki, są die­te­tycz­ne, odtru­wa­ją­ce, wspa­nia­łe dla dia­be­ty­ków, dostar­cza­ją nam uzdra­wia­ją­cych skład­ni­ków. To nie fana­be­rie, lecz praw­da naj­szczer­sza, warzy­wa mają zba­wien­ny wpływ na nasz orga­nizm, a szcze­gól­nie war­to­ścio­wa jest kapu­sta. Ma w sobie ogrom skład­ni­ków dobro­czyn­nie wpły­wa­ją­cych na nasz orga­nizm. Bar­dzo wszyst­kim pole­cam sałat­ki z kapu­stą, jest nie­do­ce­nia­na i cudow­na w swej pro­sto­cie. Jeśli na obiad musi­my mieć mię­sko to OK, ale z dużą por­cją sałat­ki. Zapraszam.

SAŁATKA Z MAKARONEM I Z WOŁOWINĄ

reklama

Zaskocz­my rodzi­nę i przy­ja­ciół przy­go­to­wa­niem tego pro­ste­go i pysz­ne­go posił­ku. Taką sałat­kę pole­ca­ją leka­rze dla dia­be­ty­ków. Jest pikant­na i pyszna.

DRESSING

¼ szklan­ki soku z limonki

¼ szklan­ki wody

½ łyżecz­ki zgnie­cio­ne­go czosnku

½ łyżecz­ki imbi­ru drob­no posiekany

2 łyżecz­ki sosu sojowego

1 łyż­ka pasty Thai chili

2 łyżecz­ki posie­ka­nej tra­wy cytrynowej

1 łyż­ka posie­ka­nej świe­żej kolen­dry liści

1 łyż­ka cukru

SAŁATKA

100g maka­ro­nu ver­mi­cel­li (prze­źro­czy­sty)

400g suro­we­go chu­de­go rumsztyku

4 łyżecz­ki przy­pra­wy do grilla

olej do smażenia

głów­ka wyśmie­ni­tej sałaty

1 duża garść drob­no pokro­jo­nej kapu­sty bia­łej (w nit­ki jak makaron)

1 ogó­rek pokro­jo­ny w zapałkę

20 pomi­do­rów kok­taj­lo­wych prze­kro­jo­nych na połowę

¾ szklan­ki papry­ki pokro­jo­nej w zapałki

1 mar­chew­ka pokro­jo­na w cien­kie zapałki

1 garst­ka grosz­ku zie­lo­ne­go (z puszki)

⅓ szklan­ki sza­lot­ki pokro­jo­nej w cien­kie pla­ster­ki pod skosem

Mię­so kro­imy w pla­stry, roz­bi­ja­my i sma­ży­my aż będzie goto­we w/g gustu. Kro­imy w cien­kie paski i odkła­da­my na bok. Maka­ron przy­go­to­wu­je­my zgod­nie z instruk­cja­mi na opa­ko­wa­niu. Umiesz­cza­my pozo­sta­łe skład­ni­ki w misce i mie­sza­my. W misecz­kach ukła­da­my maka­ron na wierz­chu roślin­ne skład­ni­ki sałat­ki a następ­nie umiesz­cza­my na górze mię­so. Pole­wa­my sosem sałat­kę. Goto­we. Smacznego.

AUTENTYCZNE WĘGIERSKIE „COLE SLAW” (Kaposzt­sa­la­ta)

        Uwa­żam, że to zabaw­ne, bo w mojej kuch­ni, mam spo­rą ilość naj­now­szych kuli­nar­nych gadże­tów, młyn­ki, tar­ki, wyci­ska­cze, i tak dalej, są pomoc­ne w moich kuli­nar­nych zma­ga­niach, ale gdy chcę zro­bić cole­slaw się­gam po spraw­dzo­ną sta­rą szat­kow­ni­cę. Ten pro­sty ręcz­ny sprzęt dość daw­no kupio­ny za nie­wiel­ką sumę jest nie­za­stą­pio­ny. Tnie kapu­stę do roz­mia­ru cien­kich pasecz­ków, a po wymia­nie noży mar­chew­kę w zapałki.Lepiej, szyb­ciej, spraw­niej niż inne naj­now­sze maszyn­ki. Zachę­cam do zaku­pu dobrej szat­kow­ni­cy jest nie­za­stą­pio­na przy kro­je­niu sałatek.

1 mała głów­ka kapu­sty białej

1/4 małej głów­ki kapu­sty czerwonej

1 mała cebula

Sos: dobry ocet win­ny lub jabł­ko­wy max 6%

olej z orzesz­ków ziem­nych lub kuku­ry­dzy cukier, sól, pieprz, musz­tar­da, ziar­no bia­łej gorczycy

           moż­na całość ude­ko­ro­wać baka­lia­mi i zie­lo­ną pietruszką

Oczysz­czo­ną i opłu­ka­ną bia­łą kapu­stę szat­ku­je­my do miski, następ­nie czer­wo­ną, ale pole­cam ją prze­płu­kać na dursz­la­ku przed doda­niem, bo zabar­wi całość i efekt będzie mniej­szy. Następ­nie bar­dzo drob­no poszat­ko­wać cebu­lę. Nie mie­sza­my, odkła­da­my do lodów­ki a sami robi­my sos.

Ten sos jest daw­nym sekre­tem rodzin­nym zaprzy­jaź­nio­nej węgier­skiej mistrzy­ni kuch­ni. Do duże­go kub­ka daje­my trzy łyż­ki musz­tar­dy (nie­zbyt ostra), doda­je­my czte­ry łyżecz­ki cukru i ½ łyżecz­ki soli. Mie­sza­my i kosz­tu­je­my, ma być słod­ka­wo i leciut­ko sol­nie. Następ­nie doda­je­my ½ szklan­ki ole­ju, ale powo­li, sta­le mie­sza­jąc, uzy­ska­my w ten spo­sób krem o kon­sy­sten­cji majo­ne­zu. Doda­je­my 2–3 łyż­ki octu, mie­sza­my i kosz­tu­je­my, ma być słod­ko kwa­śna emul­sja. Gdy jest OK doda­je­my ziar­na gor­czy­cy wg uzna­nia ja daję 2 łyż­ki sto­ło­we, mie­sza­my, potem sos odsta­wia­my na chwi­lę. Pole­wa­my pokro­jo­ną kapu­stę i dokład­nie mieszamy.

Dopra­wia­my, jeśli to koniecz­ne. Wkła­da­my do lodów­ki do cza­su poda­nia. Przed poda­niem wymie­szać, to odświe­ży sałat­kę.  Smacznego.

SURÓWKA GOSPODYNI

½ małej głów­ki kapu­sty bia­łej, 1 mar­chew­ka, 1 mała cebu­la, ¼ szkl. octu 10%,

½ szkl. cukru, ½ szkl. ole­ju, ¼ łyżecz­ki soli, 2 łyż­ki zie­lo­nej pie­trusz­ki posiekane

Kapu­stę i cebu­lę cien­ko szat­ku­je­my, mar­chew obra­ną ście­ra­my na tar­ce (duże oczka), Skład­ni­ki zale­wy zago­to­wu­je­my w małym ron­del­ku, po roz­pusz­cze­niu cukru i soli, lek­ko ostu­dzo­ną zale­wą pole­wa­my kapu­stę i mar­chew.  Dokład­nie mie­sza­my, doda­je­my zie­lo­ną pie­trusz­kę, mie­sza­my i goto­we. Na chwi­lę do lodów­ki. Smacznego.