Tra­gicz­ny wypa­dek w cen­tra­li Agen­cji Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­ne­go w War­sza­wie. Jak usta­li­li repor­te­rzy RMF FM, z okna na czwar­tym pię­trze wypadł funk­cjo­na­riusz ABW. Mimo reani­ma­cji — zmarł.

Komu­ni­kat w spra­wie tra­gicz­ne­go wypad­ku wydał Rzecz­nik Mini­stra-Koor­dy­na­to­ra Służb Spe­cjal­nych Sta­ni­sław Żaryn.

Funk­cjo­na­riusz z miał 45 lat.

reklama

Spra­wę w cało­ści prze­ję­ła pro­ku­ra­tu­ra. Z infor­ma­cji dzien­ni­ka­rzy RMF FM wyni­ka, że to było samo­bój­stwo. Nic nie wska­zu­je na to, by ktoś bez­po­śred­nio przy­czy­nił się do tra­gicz­ne­go zda­rze­nia. To jed­nak będzie jesz­cze wyjaśniane.

Wia­do­mo, że funk­cjo­na­riusz z kil­ku­na­sto­let­nim sta­żem rano wypadł z łazien­ki sie­dzi­by ABW, znaj­du­ją­cej się na czwar­tym piętrze.