Od 24 maja na Litwie zacznie dzia­łać tzw. pasz­port moż­li­wo­ści. Posia­da­cze pasz­por­tu będą mogli korzy­stać z wie­lu przy­wi­le­jów. Pasz­port moż­li­wo­ści będzie mógł otrzy­mać każ­dy oby­wa­tel Litwy powy­żej 16. roku życia. — infor­mu­je Kurier Wileński.

Doku­ment będzie przy­słu­gi­wał oso­bom zaszcze­pio­nym prze­ciw­ko COVID-19, ozdro­wień­com mają­cym prze­ciw­cia­ła oraz oso­bom posia­da­ją­cym nega­tyw­ny wynik testu na obec­ność koro­na­wi­ru­sa. Doku­ment będzie powią­za­ny z sys­te­mem e.sveikata. Moż­na będzie go otrzy­mać po wyko­na­niu dwóch czyn­no­ści na spe­cjal­nie two­rzo­nej stro­nie inter­ne­to­wej – wpro­wa­dza­jąc swo­je dane auto­ry­zu­ją­ce oraz zacho­wu­jąc otrzy­ma­ny QR kod w tele­fo­nie czy kom­pu­te­rze. Oso­by, któ­re nie posia­da­ją moż­li­wo­ści tech­nicz­nych do uzy­ska­nia QR kodu, nie mają tele­fo­nu czy kom­pu­te­ra, będą mogły bez­płat­nie otrzy­mać pasz­port moż­li­wo­ści w oddzia­łach obsłu­gi klien­tów Cen­trum Reje­strów (Regi­strų cen­tras). Moż­na mieć go w wer­sji papie­ro­wej czy w for­ma­cie pdf.

Pasz­port moż­li­wo­ści otrzy­ma­ją tyl­ko te oso­by, któ­rych dane o szcze­pie­niu czy wyni­kach testu są w elek­tro­nicz­nym sys­te­mie e.sveikata (e‑zdrowie — przyp. red.). U osób, któ­re już cho­ro­wa­ły na COVID-19, ten fakt będzie musiał zostać potwier­dzo­ny pozy­tyw­nym testem PCR lub testem anty­ge­no­wym. Aby otrzy­mać pasz­port moż­li­wo­ści, powin­no upły­nąć nie wię­cej niż 180 dni od pozy­tyw­ne­go wyni­ku testu. Sta­tus pasz­por­tu moż­li­wo­ści (kod QR) trze­ba będzie odna­wiać co 7 dni – ryzy­ko zaka­że­nia się wiru­sem COVID-19 pozo­sta­je zarów­no po szcze­pie­niu, jak rów­nież po prze­by­tej cho­ro­bie. Nale­ży wpro­wa­dzić swo­je dane uwie­rzy­tel­nia­ją­ce co 7 dni na spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nej stro­nie inter­ne­to­wej i za każ­dym razem zacho­wać kod QR dostar­czo­ny na tele­fo­nie lub komputerze.