Według Kana­dyj­skiej Agen­cji Kosmicz­nej ramię robo­ta przy­mo­co­wa­ne na zewnątrz Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej zosta­ło tra­fio­ne śmie­cia­mi kosmicz­ny­mi i widocz­nie uszkodzone.

W poście na blo­gu CSA zauwa­ża, że ​​„mała część wysię­gni­ka ramie­nia i koca ter­micz­ne­go” Canadarm2 zosta­ła uszkodzona

Agen­cja kosmicz­na po raz pierw­szy zauwa­ży­ła incy­dent „pod­czas ruty­no­wej kon­tro­li” 12 maja.

Reklama

“Pomi­mo dziu­ry, ramię pra­cu­je dobrze” — i  “kon­ty­nu­uje wyko­ny­wa­nie zapla­no­wa­nych operacji”.

Na począt­ku tego roku jeden z eks­per­tów ostrzegł, że wszyst­kie szcząt­ki pozo­sta­wio­ne przez ludzi na niskiej orbi­cie oko­ło­ziem­skiej sta­ły się odpo­wied­ni­kiem „dry­fu­ją­cej wyspy z two­rzy­wa sztucz­ne­go” w prze­strze­ni kosmicznej.