Jak za zim­nej woj­ny — Ste­ad­fast Defen­der 2021 szyb­ki prze­rzut wojsk USA do Europy

Był to rodzaj ćwi­czeń, któ­re mia­ły miej­sce regu­lar­nie  w cza­sach zim­nej woj­ny ze Związ­kiem Radzieckim.

W rze­czy­wi­sto­ści minę­ły pra­wie czte­ry deka­dy, odkąd pań­stwa NATO jako gru­pa ćwi­czy­ły orga­ni­za­cyj­nie i logi­stycz­nie zło­żo­ne zada­nie szyb­kie­go prze­miesz­cza­nia wojsk i sprzę­tu przez poten­cjal­nie wro­gi Oce­an Atlan­tyc­ki w celu wzmoc­nie­nia Europy.

W cią­gu minio­nych dwóch tygo­dni okrę­ty wojen­ne, okrę­ty pod­wod­ne i samo­lo­ty nale­żą­ce do zachod­nie­go soju­szu woj­sko­we­go ćwi­czy­ły zabez­pie­cze­nie mor­skich linii komu­ni­ka­cyj­nych w przy­pad­ku dzia­łań wojen­nych w Europie.

REKLAMA

 

Z powo­du odro­dze­nia się rywa­li­za­cji wiel­kich mocarstw w ostat­nich latach, NATO widzi potrze­bę przy­go­to­wa­nia swo­ich człon­ków do wspól­nej pra­cy na atlan­tyc­kim teatrze dzia­łań, któ­ry może nie być tak łagod­ny w przyszłości.

Tuż przed wybu­chem pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa w lutym 2020 r. Mary­nar­ka Wojen­na Sta­nów Zjed­no­czo­nych prze­pro­wa­dzi­ła wła­sne ćwi­cze­nie wstęp­ne, któ­re kon­cen­tro­wa­ło się na zor­ga­ni­zo­wa­niu kon­wo­ju, aby pomóc Euro­pie w sytu­acji zagro­że­nia — po raz ostat­ni prze­pro­wa­dzo­no takie ćwi­cze­nia w 1986 roku

Ćwi­cze­nia NATO odby­wa­ją się z udzia­łem kana­dyj­skiej fre­ga­ty HMCS Hali­fax. W ćwi­cze­niach, któ­rych pierw­sza faza zakoń­czy­ła się w nie­dzie­lę, wzię­ło udział ponad 5000 mary­na­rzy, mari­nes, lot­ni­ków i inne­go per­so­ne­lu woj­sko­we­go z całe­go sojuszu.

Wśród innych okrę­tów bio­rą­cych udział w pro­jek­cie był naj­now­szy bry­tyj­ski lot­ni­sko­wiec HMS Queen Eli­za­beth, z kom­ple­tem samo­lo­tów bojo­wych F‑35B stealth.

Kolej­na faza ćwi­czeń prze­te­stu­je zdol­ność NATO do szyb­kiej koor­dy­na­cji i prze­miesz­cza­nia wyła­do­wa­nych wojsk i sprzę­tu w całej Euro­pie. W tym samym cza­sie gru­pa zada­nio­wa Soju­szu o bar­dzo wyso­kiej goto­wo­ści — skła­da­ją­ca się z 4000 żoł­nie­rzy i dowo­dzo­na przez Tur­cję — zosta­nie wysła­na do Rumu­nii w celu ukoń­cze­nia ćwiczeń.

Manew­ry poprze­dza­ją szczyt mię­dzy pre­zy­den­tem USA Joe Bide­nem i pre­zy­den­tem Rosji Wła­di­mi­rem Puti­nem. A tak­że  po nie­daw­nym komu­ni­ka­cie Rosji, że na sta­łe umie­ści duże siły woj­sko­we na swo­jej zachod­niej gra­ni­cy i reak­ty­wu­je daw­no uśpio­ne dowódz­two armii z cza­sów zim­nej woj­ny, aby kon­tro­lo­wać i koor­dy­no­wać te siły.

Ćwi­cze­nia  Ste­ad­fast Defen­der 2021, prze­bie­ga­ją w trzech fazach.
Z ponad 9000 uczest­ni­ków z ponad 20 sojusz­ni­ków i part­ne­rów z Ame­ry­ki Pół­noc­nej i Euro­py, Ste­ad­fast Defen­der 2021 popra­wi inte­ro­pe­ra­cyj­ność sił sojusz­ni­czych i prze­ćwi­czy mobil­ność woj­sko­wą w całej Euro­pie. Ćwi­cze­nia przy­czy­nią się rów­nież do zacie­śnie­nia współ­pra­cy z naszy­mi kra­ja­mi part­ner­ski­mi – Fin­lan­dią i Szwecją.

„Exer­ci­se Ste­ad­fast Defen­der to pierw­sze z serii ćwi­czeń pro­wa­dzo­nych przez NATO, któ­re mają zapew­nić, że nasze siły są prze­szko­lo­ne, inte­ro­pe­ra­cyj­ne i goto­we do reago­wa­nia na zagro­że­nia z dowol­ne­go kie­run­ku” – powie­dział Naczel­ny Dowód­ca Sił Sojusz­ni­czych NATO Euro­pa (SACEUR) Tod D. Wolters..

Ćwi­cze­nie będzie rów­nież pierw­szym dużym testem dosto­so­wa­nej struk­tu­ry dowo­dze­nia NATO. Obej­mie ona dwa nowe dowódz­twa, jed­no sku­pio­ne na logi­sty­ce i wzmoc­nie­niu, Joint Sup­port and Ena­bling Com­mand (JSEC), z sie­dzi­bą w Ulm w Niem­czech, a dru­gie sku­pio­ne na Pół­noc­nym Atlan­ty­ku, Joint For­ce Com­mand Nor­folk (JFCNF) z sie­dzi­bą w Nor­folk , Wir­gi­nia, w USA

 

za https://shape.nato.int/