Mini­ster imi­gra­cji Mar­co Men­di­ci­no przy­po­mniał, że Kana­da otwo­rzy­ła dla oby­wa­te­li Hong Kon­gu dwie nowe moż­li­wo­ści uzy­ska­nia sta­łej rezy­den­cji. Ma to doty­czyć osób, któ­re już prze­by­wa­ją w Kana­dzie i tutaj pra­cu­ją lub koń­czą studia.

Rząd fede­ral­ny jest „wiel­ce zaniepokojony”sytuacją w Hong Kon­gu, narzu­ca­niem chiń­skie­go pra­wa o bez­pie­czeń­stwie naro­do­wym oraz łama­niem praw czło­wie­ka. Otta­wa wyra­ża soli­dar­ność z miesz­kań­ca­mi Hong Kongu.

Oso­by, któ­re chcą uzy­skać sta­tus sta­łe­go rezy­den­ta w ramach nowe­go pro­gra­mu, muszą aktu­al­nie posia­dać rezy­den­cję cza­so­wą w Kana­dzie. Do tego docho­dzą okre­ślo­ne wyma­ga­nia doty­czą­ce języ­ka, edu­ka­cji i pra­cy. Apli­kant musi zło­żyć wnio­sek prze­by­wa­jąc w Kana­dzie, a tak­że musi być w kra­ju w momen­cie przy­zna­nia mu sta­łej rezydencji.

Reklama

Apli­kan­ci będą w dal­szym cią­gu spraw­dza­ni pod wzglę­dem speł­nia­nia zwy­kłych wymo­gów imigracyjnych.

Pierw­szy nabór wnio­sków otwar­to w lutym tego roku.