Tysiące robotników w Warszawie demonstrowało przeciwko UE i PiS

W Warszawie odbyła się gigantyczna robotnicza demonstracja. Tysiące ludzi pracy z Solidarności i innych związków zawodowych razem demonstrowało w obronie polskiej gospodarki zniszczonej przez Unię Europejską oraz bezczynność Prawa i Sprawiedliwości.

Orga­ni­za­to­rem demon­stra­cji był Kra­jo­wy Sekre­ta­riat Gór­nic­twa i Ener­ge­ty­ki NSZZ „Soli­dar­ność”. Robot­ni­cy wyru­szy­li z oka­la­ją­cych sie­dzi­bę przed­sta­wi­ciel­stwa Komi­sji Euro­pej­skiej w War­sza­wie ulic Świę­to­krzy­skiej i Jasnej. W przed­sta­wi­ciel­stwie Komi­sji Euro­pej­skiej zosta­wi­li pety­cje w obro­nie kopal­ni Turów, któ­rej dzia­łal­no­ści bez­praw­nie zaka­zał Try­bu­nał ”Spra­wie­dli­wo­ści” Unii Euro­pej­skiej – co jest zgod­ne z inte­re­sem pobli­skich do Turo­wa cze­skich i nie­miec­kich kopal­ni i elektrowni.

W pety­cji do Komi­sji Euro­pej­skiej dzia­ła­cze Soli­dar­no­ści stwier­dzi­li, że „orze­cze­nie natych­mia­sto­we­go zaprze­sta­nia wydo­by­cia węgla w kopal­ni Turów budzi ogrom­ny nie­po­kój spo­łecz­ny. Godzi ono w bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne nasze­go kra­ju oraz nie uwzględ­nia nega­tyw­nych skut­ków spo­łecz­nych. Zamknię­cie kopal­ni w spo­sób opi­sa­ny w posta­no­wie­niu spo­wo­du­je nie­od­wra­cal­ną tra­ge­dię dla dzie­sią­tek tysię­cy pol­skich rodzin oraz zabu­rzy bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne nasze­go kraju”.

Pro­ces nisz­cze­nia pol­skiej gospo­dar­ki przez Unię Euro­pej­ską opi­sał prze­wod­ni­czą­cy Soli­dar­no­ści Piotr Duda – jego zda­niem „dokoń­cze­nie Nord Stre­am 2, przy­blo­ko­wa­nie Bal­tic Pipe, zamknię­cie kopal­ni w Turo­wie… Za chwi­lę każą zamy­kać kopal­nie Jastrzęb­skiej Spół­ki Węglo­wej, bo im też będą prze­szka­dzać przy gra­ni­cy. To jest sytu­acja nie­do­pusz­czal­na. Dla­te­go to jest ostrze­że­nie dla KE: precz z waszy­mi łapa­mi od pol­skiej gospo­dar­ki, od pol­skich pra­cow­ni­ków. Żyje­my w pań­stwie naro­do­wym, a nie jeste­śmy kolo­nią pań­stwa niemieckiego”.

Reklama

Prócz dzia­ła­czy Soli­dar­no­ści z całej Pol­ski repre­zen­tu­ją­cych wszyst­kie sek­to­ry prze­my­słu i usług w robot­ni­czej demon­stra­cji prze­ciw­ko UE i PiS wzię­li udział też związ­kow­cy z OPZZ, Związ­ków Zawo­do­wych Pra­cow­ni­ków Ruchu Cią­głe­go Kopal­ni Węgla Bru­nat­ne­go Beł­cha­tów, Związ­ku Zawo­do­we­go Inży­nie­rów i Tech­ni­ków, Związ­ku Zawo­do­we­go Elek­try­ków Elek­trow­ni Beł­cha­tów, Mię­dzy­za­kła­do­we­go ZZ “Odkryw­ka” KWB Beł­cha­tów. Demon­stran­ci oskar­ża­li Pra­wo i Spra­wie­dli­wość o łama­nie zasad dia­lo­gu spo­łecz­ne­go i praw pracowniczych.

Na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej Soli­dar­ność ape­lu­jąc o udział w demon­stra­cji, stwier­dzi­ła, że „z W związ­ku z bra­kiem dia­lo­gu spo­łecz­ne­go, łama­niem praw pra­cow­ni­czych i związ­ko­wych, zagro­że­niem utra­ty miejsc pra­cy oraz zagro­że­niem utra­ty bez­pie­czeń­stwa i suwe­ren­no­ści ener­ge­tycz­nej nasze­go Kra­ju, Rada Kra­jo­we­go Sekre­ta­ria­tu Gór­nic­twa i Ener­ge­ty­ki NSZZ “Soli­dar­ność” na swo­im posie­dze­niu w dniu 24 maja br. pod­ję­ła uchwa­łę o zor­ga­ni­zo­wa­niu w War­sza­wie akcji protestacyjnej”.

 

Tysią­ce robot­ni­ków prze­ciw UE i PiS w Warszawie

https://www.youtube.com/watch?v=ZPnkjxLL0tQ

“Temat Dnia” — Woj­na o kopal­nię i elek­trow­nię Turów.

https://www.youtube.com/watch?v=s2FY05pPd18&t=92s

Jan Boda­kow­ski