Cho­ciaż cał­ko­wi­te obrącz­ko­we zaćmie­nie Słoń­ca będzie 10 czerw­ca widocz­ne tyl­ko w wąskim pasie Kana­dy, w wie­lu mia­stach moż­na zoba­czyć czę­ścio­we zaćmienie

W czwar­tek na czę­ści pół­ku­li pół­noc­nej – w tym w Kana­dzie – widocz­ne będzie obrącz­ko­we zaćmie­nia Słoń­ca, kie­dy więk­szość Słoń­ca zosta­nie prze­sło­nię­ta przez Księżyc.

Ist­nie­ją trzy głów­ne typy zaćmień Słoń­ca: cał­ko­wi­te, czę­ścio­we i obrącz­ko­we. Pod­czas cał­ko­wi­te­go zaćmie­nia Księ­życ pokry­wa cały dysk Słońca.

Reklama

Zaćmie­nie obrącz­ko­we ma miej­sce, gdy Księ­życ znaj­du­je się nie­co dalej od nas na swo­jej orbi­cie i zakry­wa wszyst­ko poza zewnętrz­ną kra­wę­dzią Słoń­ca, two­rząc coś, co nie­któ­rzy nazy­wa­ją „pier­ście­niem ognia”.

Powo­dem, dla któ­re­go otrzy­mu­je­my tego typu zaćmie­nia, jest dziw­ny zbieg oko­licz­no­ści: Słoń­ce jest 400 razy więk­sze niż Księ­życ — ale Księ­życ jest rów­nież 400 razy bli­żej nas. Co jakiś czas Księ­życ jest w sta­nie cał­ko­wi­cie zakryć tar­czę Słoń­ca. A od cza­su do cza­su gdy znaj­du­je się w apo­geum, czy­li naj­da­lej od Zie­mi na swo­jej elip­tycz­nej orbi­cie mie­sięcz­nej nie zakry­wa cało­ści — stąd “obrącz­ka”

Cho­ciaż zaćmie­nia Słoń­ca są pięk­ne, waż­ne jest, aby nigdy nie patrzeć bez­po­śred­nio na Słoń­ce  nawet jeśli tyl­ko jego część jest zakry­ta, ponie­waż może to spo­wo­do­wać poważ­ne uszko­dze­nie oczu.

Pier­ście­nio­wa część zaćmie­nia będzie widocz­na o wscho­dzie słoń­ca w pół­noc­nym Onta­rio, przez Zato­kę Hud­so­na do pół­noc­ne­go Quebe­cu i Arktyki.

 

Oto cza­sy zaćmie­nia dla nie­któ­rych głów­nych kana­dyj­skich miast, począw­szy od wscho­du słoń­ca (wszyst­kie są przy­bli­żo­ny­mi cza­sa­mi lokalnymi):

Yel­lowk­ni­fe: 3:44 rano (czę­ścio­wo). Mak­sy­mal­ne zaćmie­nie o 4:25 rano; czę­ścio­we koń­czy się o 5:22 rano
Iqa­lu­it: 2:18 (począ­tek czę­ścio­wy). Mak­sy­mal­ne zaćmie­nie (obrącz­ko­we) o 6:08; czę­ścio­we koń­czy się o 7:13 rano
Inu­vik: 3:46 rano (czę­ścio­wo). Mak­sy­mal­ne zaćmie­nie o 4:42 rano; czę­ścio­we koń­czy się o 5:39 rano
Van­co­uver: Niewidoczne
Edmonton/Calgary: Nie­wi­docz­ne
Regina/Saskatoon: 4:47 rano (czę­ścio­wo). Mak­sy­mal­ne zaćmie­nie o 4:51 rano; czę­ścio­we koń­czy się o 5 rano
Win­ni­peg: 5:20 rano (czę­ścio­wo). Mak­sy­mal­ne zaćmie­nie o 5:24 rano; czę­ścio­we koń­czy się o 5:55 rano
Toron­to: 5:35 rano (czę­ścio­wo). Mak­sy­mal­ne zaćmie­nie o 5:40 rano; czę­ścio­we koń­czy się o 6:37 rano
Otta­wa: 5:15 rano (czę­ścio­wo). Mak­sy­mal­ne zaćmie­nie o 5:40 rano; czę­ścio­we koń­czy się o 6:40 rano
Mont­re­al: 5:05 rano (czę­ścio­wo). Mak­sy­mal­ne zaćmie­nie o 5:40 rano; czę­ścio­we koń­czy się o 5:39 rano
Fre­de­ric­ton: 5:21 (czę­ścio­wo). Mak­sy­mal­ne zaćmie­nie o 6:36; czę­ścio­we koń­czy się o 7:38 rano
Char­lot­te­town: 5:20 (czę­ścio­wo). Mak­sy­mal­ne zaćmie­nie o 6:35; czę­ścio­we koń­czy się o 7:38 rano
Hali­fax: 5:28 rano (czę­ścio­wo). Mak­sy­mal­ne zaćmie­nie o 6:33; czę­ścio­we koń­czy się o 7:35 rano
St. Joh­n’s: 5:03 rano (czę­ścio­wo). Mak­sy­mal­ne zaćmie­nie o 7:05; czę­ścio­we koń­czy się 8:10 rano
Jeśli w two­im regio­nie wystę­pu­ją chmu­ry, możesz rów­nież oglą­dać zaćmie­nie onli­ne za pośred­nic­twem pro­jek­tu The Vir­tu­al Tele­sco­pe Project