Kore­spon­dent “Goń­ca” w Miń­sku Alek­san­der Pru­szyń­ski stra­cił w czwar­tek 10.06. 2021 roku kom­pu­ter, na któ­rym pisał i z któ­re­go wysy­łał kore­spon­den­cje na sku­tek egze­ku­cji komorniczej.

Komor­nik zabrał nasze­mu kore­spon­den­to­wi kom­pu­ter oraz tele­wi­zor na poczet nie­za­pła­co­nej kary grzyw­ny, jaką został obcią­żo­ny po zatrzy­ma­niu kil­ka tygo­dni temu w rejo­nie kościo­ła  pol­skie­go, pod­czas roz­da­wa­nia ulo­tek wła­snej robo­ty nawo­łu­ją­cych lud­ność do jed­no­cze­sne­go wyłą­cza­nia świa­tła w miesz­ka­niach w pro­te­ście prze­ciw­ko Alek­san­dro­wi Łukaszence.

 

reklama