Znie­sie­nie od wtor­ku na tere­nie Izra­ela obo­wiąz­ku zasła­nia­nia twa­rzy nie doty­czy osób, któ­re nie przy­ję­ły zastrzy­ku prze­ciw­ko covid-19 a tak­że nie prze­szły cho­ro­by, uda­ją­cych się na kwa­ran­tan­nę oraz pasa­że­rów samolotów.

 

Nowe zasa­dy ogło­sił mini­ster zdro­wia Che­zy Levy. „Decy­zja zosta­ła pod­ję­ta na sku­tek bli­skich zeru odno­to­wy­wa­nych nowych przy­pad­ków zacho­ro­wa­nia na Covid-19. W ostat­nią nie­dzie­lę zano­to­wa­no zale­d­wie 19 nowy przy­pad­ków w całym kra­ju, a w ponie­dzia­łek trzy” – czy­ta­my na por­ta­lu wPolityce.pl.

Dotych­czas nosze­nie masek obo­wią­zy­wa­ło na tere­nie cen­trów han­dlo­wych oraz innych miej­scach uży­tecz­no­ści publicz­nej, a tak­że w środ­kach trans­por­tu publicz­ne­go. Reżim został utrzy­ma­ny w szko­łach, ze wzglę­du na fakt, że więk­szość uczniów, któ­rzy nie ukoń­czy­li 16. roku życia nie przy­ję­ła tak zwa­nych szcze­pio­nek. Od nie­dzie­li trwa kam­pa­nia skie­ro­wa­na do dzie­ci w wie­ku 12 – 15 lat.