W czwar­tek bur­mistrz Seat­tle w odpo­wie­dzi na twit­ty pre­zy­den­ta Donal­da Trum­pa stwier­dził, by „wró­cił do swo­je­go bun­kra” , eska­lu­jąc spór po tym, jak pre­zy­dent zagro­ził inter­wen­cją po zaję­ciu czę­ści mia­sta przez Anti­fę i utwo­rze­niu  stre­fy protestacyjnej.
„Odzy­skaj swo­je mia­sto TERAZ. Jeśli tego nie zro­bisz, zro­bię to za cie­bie” ostrzegł   Trump Jen­ny Dur­kan bur­mi­strza mia­sta — demokratkę.

Poli­cja pró­bo­wa­ła oczy­ścić teren z demon­stran­tów ale nie chcia­ła eska­lo­wać kon­flik­tu, uży­ła jedy­nie bro­ni nie śmier­cio­no­śnej — gazu łza­wią­ce­go i gra­na­tów hukowych

Burm­sitrz Seat­tle stwier­dzi­ła, że wysła­nie przez Trum­pa woj­ska do mia­sta będzie kro­kiem nie­le­gal­nym i niekonstytucyjnym

 

 

Tym­cza­sem sze­fo­wa poli­cji skry­ty­ko­wa­ła wła­dze mia­sta za ustą­pie­iem anar­chi­stom i pod­ję­cie decy­zji o opusz­cze­niu znaj­du­ją­ce­go się na zaję­tym tere­nie komisariatu