Ponie­waż dostęp do dru­gich dawek szcze­pio­nek COVID-19 zaczy­na się otwie­rać w całym kra­ju, wie­lu Kana­dyj­czy­ków szyb­ko dołą­cza do gru­py „w peł­ni zaszczepionych”.

Rów­nie szyb­ko jed­nak orien­tu­ją, się, że ich sytu­acja nie jest jed­no­znacz­nie ustalona

Nie jest jesz­cze jasne, co mogą, a cze­go nie mogą robić w peł­ni zaszcze­pie­ni oby­wa­te­le Kana­dy. To dla­te­go, że rząd fede­ral­ny twier­dzi, że nie ma jed­ne­go podej­ścia dla wszystkich”.

Do tej pory fede­ral­ni urzęd­ni­cy ds. zdro­wia nie wyda­li wytycz­nych okre­śla­ją­cych, jakie zacho­wa­nia są uwa­ża­ne za bez­piecz­ne dla w peł­ni zaszcze­pio­nych osób.

Dr The­re­sa Tam, dyrek­tor ds. zdro­wia publicz­ne­go w Kana­dzie, twier­dzi, że   ludzie sami muszą doko­nać oso­bi­stej oce­ny ryzyka.

„Musisz wziąć pod uwa­gę lokal­ne wskaź­ni­ki infek­cji, a tak­że oso­bi­sty stan szcze­pień” – powie­dzia­ła Tam we wto­rek na kon­fe­ren­cji prasowej.

„Oso­by muszą doko­nać oso­bi­stej oce­ny ryzy­ka. Nie wszy­scy są tacy sami”, powie­dzia­ła, doda­jąc, że ryzy­ko może być zupeł­nie inne w zależ­no­ści od tego, czy masz pod­sta­wo­we scho­rze­nia, czy jesteś senio­rem lub gdzie pracujesz.

„Nie ma jed­ne­go uni­wer­sal­ne­go podej­ścia” – dodała.

Według COVID-19 Trac­ker Cana­da od ponie­dział­ku pra­wie pięć milio­nów Kana­dyj­czy­ków (lub 13 pro­cent) zosta­ło w peł­ni zaszcze­pio­nych . A 64,6 pro­cent popu­la­cji otrzy­ma­ło co naj­mniej jed­ną dawkę.

A licz­ba ta sta­le rośnie. Wie­le pro­win­cji poda­je teraz dru­gie daw­ki szcze­pio­nek COVID-19 wcze­śniej niż ocze­ki­wa­no, ze wzglę­du na dużą licz­bę osób, któ­re otrzy­ma­ły pierw­szą szcze­pion­kę, przy­czy­nia się do tego duża podaż dawek i rosną­ce oba­wy doty­czą­ce warian­tu Delta .

W poło­wie maja w USA tam­tej­sze wła­dze zła­go­dzi­ły wytycz­ne doty­czą­ce nosze­nia masek dla w peł­ni zaszcze­pio­nych Amerykanów,a tak­że okre­śli­ły listę czyn­no­ści, któ­re są bez­piecz­ne dla osób zaszcze­pio­nych, ale mogą być ryzy­kow­ne dla osób nie­zasz­cze­pio­nych.  Kana­dyj­ska Agen­cja Zdro­wia Publicz­ne­go zapo­wie­dzia­ła wcze­śniej, że ogra­ni­cze­nia mogą być łago­dzo­ne, gdy odse­tek zaszcze­pio­nych pierw­szą daw­ką osią­gnie 75%, a dru­gą 20% .