Wywiad Andrze­ja Kumo­ra dla tele­wi­zji Naj­wyż­sze­go Czasu

Dla­cze­go pol­ska dyplo­ma­cja w Kana­dzie nie wspie­ra orga­ni­za­cji Pro-life, a jej przed­sta­wi­cie­le  nie masze­ru­ją w Mar­szu dla Życia w Otta­wie, sko­ro kana­dyj­ska w Pol­sce ewi­dent­nie inge­ru­jąc w pol­ską deba­tę publicz­ną futru­jąc orga­ni­za­cje LGBTQ a amba­sa­dor Kana­dy masze­ru­je w Para­dzie Rów­no­ści. Bądź­my bar­dziej aser­tyw­ni nie pozwa­laj­my sobie na patro­ni­zu­ją­cy aksjo­lo­gicz­ny impe­ria­lizm obcych. Kolej­na roz­mo­wa Mar­ka Matec­kie­go i Andrze­ja Kumo­ra na falach tele­wi­zji Naj­wyż­sze­go Czasu.