„Więc oka­zu­je się, że to „ Zamach bia­łej supre­ma­cji” został   zor­ga­ni­zo­wa­ny, przy­naj­mniej czę­ścio­wo, przez agen­tów rzą­do­wych” – powie­dział Carl­son w swym programie

Według prze­ło­mo­we­go rapor­tu Revo­lver News , na któ­rym oparł się gospo­darz Fox News, Tuc­ker Carl­son, w jed­nym ze swym pro­gra­mów w ubie­głym tygo­dniu, agen­ci FBI mogli nie tyl­ko uczest­ni­czyć w tzw. „powsta­niu” i ata­ku na Kapi­tol  w dniu 6 stycz­nia – ale ode­gra­li rolę w jego zorganizowaniu.

Zwra­ca­jąc uwa­gę na kon­trast mię­dzy posta­wą rzą­du doma­ga­ją­cą się otwar­to­ści w odnie­sie­niu do wyda­rzeń z 6 stycz­nia a ukry­wa­niem przez ten sam rząd tak wie­lu rze­czy, w tym nazwi­ska funk­cjo­na­riu­sza orga­nów ści­ga­nia, któ­ry zastrze­lił zwo­len­nicz­kę Trum­pa Ash­li ​​Bab­bitt  Carl­son dodał, że „rząd ukry­wa toż­sa­mość wie­lu [wię­cej] funk­cjo­na­riu­szy orga­nów ści­ga­nia, któ­rzy byli obec­ni na Kapitolu”.

„Według wła­snych doku­men­tów rzą­do­wych, funk­cjo­na­riu­sze służb bez­pie­czeń­stwa uczest­ni­czy­li w zamiesz­kach, cza­sa­mi w bru­tal­ny spo­sób” – stwier­dził gospo­darz Fox News. „Wie­my o tym, ponie­waż rząd wyła­pał ludzi, któ­rzy byli w Kapi­to­lu 6 stycz­nia. Wie­lu z nich nadal prze­by­wa  w odosob­nie­niu. Ale co dziw­ne, nie­któ­rzy uczest­ni­cy zamie­szek, nie zosta­li oskar­że­ni. Spójrz­my na doku­men­ty. Okre­śla­ją one tych ludzi „nie­oskar­żo­ny­mi współ­spi­skow­ca­mi”. Co to zna­czy? Ozna­cza to, że poten­cjal­nie w każ­dym przy­pad­ku są to agen­ci FBI” – mówi Carlson.

Carl­son podał przy­kła­dy, w tym jed­ne­go „nie­oskar­żo­ne­go współ­spi­skow­ca”, któ­ry w doku­men­tach okre­śla­ny jest jako „Oso­ba dru­ga”. Zgod­nie z tymi doku­men­ta­mi, „Oso­ba dru­ga prze­by­wa­ła w tym samym poko­ju hote­lo­wym, co ‘powsta­niec’ Tho­mas Cald­well, któ­ry jest rze­ko­mo człon­kiem gru­py zwa­nej Oath Keepers. Oso­ba dru­ga rów­nież „sztur­mo­wa­ła bary­ka­dę” na Kapi­to­lu 6 stycz­nia razem z Tho­ma­sem Caldwellem”.

„Oto inte­re­su­ją­ca rzecz. Oso­ba dru­ga i trze­cia były orga­ni­za­to­ra­mi zamie­szek . Rząd wie, kim oni są, ale rząd ich nie oskar­żył. Dla­cze­go? Wiesz dla­cze­go. Pra­wie na pew­no pra­co­wa­li dla FBI. Tak więc, według doku­men­tów rzą­do­wych , agen­ci FBI orga­ni­zo­wa­li atak na Kapi­tol 6 stycznia ”.

Ponad­to, Revo­lver News dono­si : „Wyda­je się, że jest ponad 20 nie­oskar­żo­nych współ­spi­skow­ców wszy­scy odgry­wa­ją róż­ne role  w nie­któ­rych spra­wy o wie­le  poważ­niej­sze dzia­łań – jak te wymie­nio­ne w aktach oskarżenia”.

Carl­son kon­klu­du­je: „Oka­zu­je się więc, że owo ‘powsta­nie bia­łych supre­ma­si­stów’ było, co sam rząd przy­zna­je w tych doku­men­tach, zor­ga­ni­zo­wa­ne, przy­naj­mniej czę­ścio­wo, przez agen­tów rządowych”.

Kolej­nym potwier­dze­niem tego wnio­sku było oświad­cze­nie dyrek­to­ra FBI Chri­sto­phe­ra Wraya pod­czas mar­co­we­go prze­słu­cha­nia komi­sji senac­kiej, wska­zu­ją­ce, że infil­tra­cja takich grup, któ­re uczest­ni­czy­ły w zamiesz­kach 6 stycz­nia, była­by z pew­no­ścią bar­dzo wyso­kim prio­ry­te­tem dla fede­ral­nej agen­cji ścigania.

Carl­son zauwa­ża, że ​​„ist­nie­je ogrom­na róż­ni­ca mię­dzy wyko­rzy­sta­niem infor­ma­to­ra, aby dowie­dzieć się, co może zro­bić infil­tro­wa­na gru­pa, a pła­ce­niem ludziom za zor­ga­ni­zo­wa­nie bru­tal­nej akcji, co naj­wy­raź­niej mia­ło miej­sce,  zgod­nie z doku­men­ta­mi rzą­do­wy­mi, 6 stycznia”.

Ponie­waż, jak pod­su­mo­wu­je   Revo­lver , „głów­ny­mi pla­ni­sta­mi i pro­wo­ka­to­ra­mi ata­ku 1/6 nie były oso­by publicz­nie oskar­żo­ne o zbrod­nie, ale nie­oskar­żo­ne oso­by,  obec­ne na Kapi­to­lu obok nich”. pozo­sta­je wąt­pli­we, czy zamiesz­ki w ogó­le mia­ły­by miej­sce bez „zna­czą­cej agi­ta­cji fede­ral­nych orga­nów ści­ga­nia”, dla­te­go pra­wo­daw­cy  powin­ni  żądać pocią­gnię­cia FBI do odpowiedzialności.