Eto­bi­co­ke Cre­ek Tra­il w Mississaudze

Ład­ny szlak na godzi­nę jaz­dy tam i z powro­tem, dobry par­king przy Burn­ham­thor­pe. Dodat­ko­wa atrak­cja w posta­ci bli­sko­ści pasów star­to­wych lot­ni­ska Pear­so­na, Szlak posia­da prze­dłu­że­nie aż to Bramp­ton. Może sta­no­wić część dłuż­szej wycieczki