Męż­czy­zna oskar­żo­ny w kata­stro­fie w Bramp­ton, w któ­rej zgi­nę­ła mat­ka, tro­je dzie­ci przy­znał się w ponie­dzia­łek do 1 z 9 zarzutów

18 czerw­ca 2020 r. funk­cjo­na­riusz poli­cji regio­nal­nej w Peel ści­gał kie­row­cę Infi­ni­ty, gdy  na skrzy­żo­wa­niu Tor­bram Road i Coun­try­si­de Dri­ve ucie­ka­ją­cy pojazd ude­rzył w SUva

Karo­li­na Cia­sul­lo (37 l.) i jej cór­ki – Kla­ra (6 lat), Lilian­na (3 lata) i Mila (1 l) – zgi­nę­ły w wypadku.

Kie­ru­ją­cy Infi­ni­ty, Bra­dy Robert­son, lat 20, został oskar­żo­ny o czte­ry przy­pad­ki   pro­wa­dze­nia pojaz­du w sta­nie odu­rze­nia powo­du­ją­ce­go śmierć, czte­ry przy­pad­ki nie­bez­piecz­nej pro­wa­dze­nia pojaz­du mecha­nicz­ne­go powo­du­ją­ce­go śmierć i jeden przy­pa­dek nie­bez­piecz­nej eks­plo­ata­cji pojaz­du mechanicznego.

Według rapor­tu Spe­cial Inve­sti­ga­tions Unit (SIU) funk­cjo­na­riusz zauwa­żył Robert­so­na jadą­ce­go Infi­ni­ty bez tablic reje­stra­cyj­nych  z dużą pręd­ko­ścią pod prąd wzdłuż Coun­try­si­de Drive.

Funk­cjo­na­riusz włą­czył świa­tła  i podą­żył za Infi­ni­ty, kie­dy auto wje­cha­ło na skrzy­żo­wa­nie na czer­wo­nym świe­tle na Tor­bram Road i zde­rzy­ło się z SUV-em.

W momen­cie ude­rze­nia Infi­ni­ty poru­szał się z pręd­ko­ścią 152 km/h. SIU usta­li­ło, że  funk­cjo­na­riusz dzia­łał prawidłowo

Robert­so­no­wi odmó­wio­no zwol­nie­nia za kau­cją w sierp­niu 2020 r.

W ponie­dzia­łek przy­znał się do jed­ne­go zarzu­tu  — nie­bez­piecz­nej eks­plo­ata­cji pojaz­du mechanicznego