Nie­któ­re klu­by ze strip­te­asem w Toron­to będą żądać oka­za­nia dowo­du szcze­pień od wszyst­kich gości.

 

Admi­ni­stra­cja nie­któ­rych przy­byt­ków dla doro­słych twier­dzi, że będzie wyma­gać świa­dec­twa szcze­pie­nia od klien­tów, gdy  w pią­tek, ponow­nie otwo­rzy drzwi loka­li w ramach III eta­pu pla­nu ponow­ne­go otwar­cia gospo­dar­cze­go prowincji

Fil­mo­res w pobli­żu Sher­bo­ur­ne i Dun­das jest jed­nym z kil­ku klu­bów ze strip­ti­zem, któ­re twier­dzą, że każ­dy, kto przej­dzie przez drzwi, będzie musiał poka­zać dowód, że został zaszcze­pio­ny prze­ciw­ko COVID-19.

reklama

Kaspar Came­ron, kie­row­nik ds. roz­ryw­ki w Fil­mo­res, powie­dział Toron­to Sun, że podej­mo­wa­ne są wszel­kie środ­ki mają­ce na celu zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa pra­cow­ni­kom. Wszy­scy pra­cow­ni­cy od tan­ce­rek po por­tie­rów, są w peł­ni zaszczepieni.

Doda­je, że roz­ma­wiał z inny­mi wła­ści­cie­la­mi klu­bów, któ­rzy twier­dzą, że przyj­mą podob­ne podejście.

Od wszyst­kich klien­tów, będzie wyma­ga­ne oka­za­nie dowo­du przy­ję­cia co naj­mniej jed­nej daw­kę, ale obec­nie nie ma pro­ce­su, któ­ry zapew­niał­by auten­tycz­ność takie­go doku­men­tu Mówi, że ma nadzie­ję, iż rząd pro­win­cji wdro­ży sys­tem, któ­ry uła­twi spraw­dza­nie sta­nu szczepień.