Pre­mier Alber­ty Jason Ken­ney oświad­czył, że pro­win­cja jest goto­wa do wej­ścia w kole­ją fazę otwie­ra­nia gospo­dar­ki. Etap ten roz­po­czy­na się 1 mar­ca. Ken­ney stwier­dził, że licz­ba nowych zaka­żeń i hospi­ta­li­za­cji gwał­tow­nie się zmniej­sza. Sytu­acja wyglą­da obie­cu­ją­co, dla­te­go bez­piecz­nie może­my wejść w fazę dru­gą na dro­dze do nor­mal­no­ści i ska­so­wać więk­szość restryk­cji. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że to co naj­gor­sze w związ­ku z pan­de­mią, mamy już za sobą, powie­dział Kenney.

1 mar­ca w Alber­cie nastą­pi znie­sie­nia wszyst­kich wyma­gań doty­czą­cych nosze­nia mase­czek w miej­scach publicz­nych poza miej­sca­mi „pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka”, taki­mi jak trans­port publicz­ny, szpi­ta­le czy ośrod­ki opie­ki. Pro­win­cja zno­si restryk­cje obo­wią­zu­ją­ce w restau­ra­cjach i barach doty­czą­ce np. ser­wo­wa­nia alko­ho­lu czy godzin otwar­cia. Prze­sta­ją obo­wią­zy­wać limi­ty osób na impre­zach maso­wych i w miej­scach gro­ma­dzą­cych widzów, a tak­że limi­ty doty­czą­ce zgro­ma­dzeń w pomiesz­cze­niach i na wol­nym powie­trzu. Do tego znie­sio­ne zosta­ją pozo­sta­łe obostrze­nia w szko­łach. Nie będzie już obo­wiąz­ku pra­cy z domu.

Ken­ney zwró­cił uwa­gę, że obostrze­nia znio­sły już kra­je, do któ­rych omi­kron dotarł wcze­śniej niż do Kana­dy – m.in. Wiel­ka Bry­ta­nia, Irlan­dia, pań­stwa skan­dy­naw­skie, RPA czy wie­le sta­nów USA. Licz­ba hospi­ta­li­za­cji w tych miej­scach wca­le się nie zwiększyła.

Reklama

9 lute­go Alber­ta zre­zy­gno­wa­ła też z pro­gra­mu pasz­por­tów covi­do­wych. Od 14 lute­go dzie­ci w wie­ku poni­żej 12 lat nie muszą już nosić maseczek.

Przed pro­win­cją jesz­cze trze­cia faza zno­sze­nia restryk­cji. Wte­dy to znie­sio­ne mają być ogra­ni­cze­nia w domach opie­ki, a izo­la­cja osób z pozy­tyw­nym wyni­kiem testu będzie reko­men­do­wa­na, a nie obo­wiąz­ko­wa. Rząd nie wyzna­czył daty przej­ścia do fazy trze­ciej. Ma to być uza­leż­nio­ne od sytu­acji w szpi­ta­lach i ogól­nych tren­dów zachorowań.