Kościół jest w Kana­dzie chłop­cem do bicia

Nasz wywiad dla por­ta­lu kresy.pl na temat sytu­acji Kościo­ła kato­lic­kie­go w Kanadzie