Mia­sto Mil­ton przy­po­mi­na miesz­kań­com, aby zacho­wy­wa­li ostroż­ność przy sta­wach wód burzo­wych w związ­ku z czym umiesz­czo­no wokół nich nowe znaki.

Przy­po­mi­na­ją one miesz­kań­com, aby powstrzy­my­wa­li się od pły­wa­nia, węd­ko­wa­nia, pły­wa­nia łód­ką i zaśmie­ca­nia tych stawów.

Sta­wy do zarzą­dza­nia woda­mi opa­do­wy­mi to sztucz­na infra­struk­tu­ra, któ­ra jest budo­wa­na w celu zbie­ra­nia opa­dów desz­czu i spły­wów wód powierzch­nio­wych, zgod­nie z wymo­ga­mi prze­pi­sów Mini­ster­stwa Śro­do­wi­ska, Ochro­ny i Par­ków (MECP).

reklama

Gdy woda desz­czo­wa wpły­wa do sta­wu i wypeł­nia go pod­czas opa­dów  zanie­czysz­cze­nia osa­dza­ją się na dnie. Gdy staw wypeł­ni się do swo­jej pojem­no­ści, woda wyle­wa się, co z kolei ogra­ni­cza powo­dzie i ero­zję lokal­nych cie­ków wodnych.

Oprócz ogra­ni­cza­nia powo­dzi, sta­wy te mają kil­ka innych zalet. Sta­no­wią stwo­rzo­ne przez czło­wie­ka sie­dli­sko dzi­kiej przy­ro­dy,   prze­strzeń do spa­ce­rów i obser­wa­cji pta­ków oraz chro­nią śro­do­wi­sko natu­ral­ne i zapew­nia­ją ochro­nę przeciwpowodziową.

Przy­po­mi­na się miesz­kań­com, że  pod­czas burz poziom wody tych zbior­ni­ków może szyb­ko się zmieniać .

 

wię­cej infor­ma­cji tutaj