Głów­ny lekarz  Toron­to dr Eile­en de Vil­la zale­ci­ła  Radzie Mia­sta utrzy­ma­nie prze­pi­sów doty­czą­cych obo­wiąz­ku nosze­nia masek  w III eta­pie ponow­ne­go otwar­cia prowincji.

„W ten pią­tek wcho­dzi­my do Eta­pu 3 ponow­ne­go otwar­cia, więc aby zacho­wać zgod­ność ze wska­za­nia­mi pro­win­cji, zale­cam, aby Rada Mia­sta Toron­to, pod­czas obec­ne­go posie­dze­nia, uchy­li­ła dwa prze­pi­sy wpro­wa­dzo­ne w ramach odpo­wie­dzi na COVID-19 w Toron­to” – powie­dział de Vil­la pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej w środę.

Uchy­la­ne prze­pi­sy obej­mu­ją m.in. zakaz spo­ży­wa­nia posił­ków w pomiesz­cze­niach oraz wyma­ga­nia doty­czą­ce fizycz­ne­go dystan­su mię­dzy ludź­mi w par­kach i na pla­cach publicznych.

REKLAMA

„Zale­cam aby na razie utrzy­mać obec­ne prze­pi­sy doty­czą­ce wymo­gu nosze­nia maski w zamknię­tych prze­strze­niach publicz­nych jak rów­nież we wspól­nych prze­strze­niach w blo­kach miesz­kal­nych i kondominiach”.

 

Od ponie­dział­ku 19 lip­ca, ponow­nie otwar­te zosta­ną m.in. kry­te obiek­ty rekre­acyj­ne w tym kry­te baseny.

Za tydzień znie­sie­nie kolej­nych ogra­ni­czeń w Ontario