Do wrze­śnia poziom odpor­no­ści na COVID-19 w całej pro­win­cji może nie być wystar­cza­ją­co wyso­ki, aby dzie­ci mogły wró­cić do szko­ły bez masek, stwier­dził we wto­rek głów­ny lekarz Onta­rio Dr Kie­ran Moore

Jego komen­tarz poja­wił się dzień po tym, jak rzą­do­wy panel dorad­czy opu­bli­ko­wał zale­ce­nia doty­czą­ce pro­to­ko­łów COVID-19 w szko­łach po wzno­wie­niu nauki, w tym —   w sce­na­riu­szach niskie­go ryzy­ka — roz­luź­nie­nie zasad maskowania

Dr Kie­ran Moore powie­dział, że okre­ślił­by niskie ryzy­ko w tym kon­tek­ście jako spo­łecz­ność, w któ­rej obser­wu­je się mniej niż 10 przy­pad­ków na 100 000 osób tygodniowo.

„Może być tak, że we wrze­śniu zaczy­na­my bar­dzo ostroż­nie, a następ­nie moni­to­ru­je­my sytu­ację, ponie­waż nie wiem, czy osią­gnie­my tak wyso­ką odpor­ność spo­łecz­ną, jakiej potrze­bu­je­my we wrze­śniu” – powiedział.

Oko­ło 80 pro­cent kwa­li­fi­ku­ją­cych się miesz­kań­ców Onta­rio otrzy­ma­ło przy­naj­mniej jed­ną daw­kę szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19, ale Moore uwa­ża, że 90 pro­cent lepiej ochro­ni miesz­kań­ców pro­win­cji przed wyso­ce zakaź­nym warian­tem Del­ta. Powie­dział, że poprze regio­nal­ne podej­ście do masko­wa­nia zasad w szko­łach, cho­ciaż może to być trud­ne do wdrożenia.

Mis­sis­sau­ga i Bramp­ton uru­cho­mi­ły szyb­ką ścież­kę wyszcze­pia­nia „Vax To Scho­ol” dla mło­dzie­ży, któ­ra przyj­dzie do dowol­nej kli­ni­ki zdro­wia publicz­ne­go w Peel w śro­dę lub czwar­tek (21–22 lipca) .

Naj­lep­szą rze­czą, jaką ludzie mogą zro­bić, aby zapew­nić bez­piecz­ny powrót szkół, jest zaszcze­pie­nie jak naj­więk­szej licz­by kwa­li­fi­ku­ją­cych się miesz­kań­ców Onta­rio, dodał Moore.

Nauko­wy panel pro­win­cji zale­ca, aby masko­wa­nie było kon­ty­nu­owa­ne w sce­na­riu­szach umiar­ko­wa­ne­go i wyso­kie­go ryzy­ka. Szko­ły nie powin­ny zamy­kać się na oso­bi­stą naukę, z wyjąt­kiem naj­bar­dziej „kata­stro­ficz­nych” sytu­acji, uzna­li eks­per­ci panelu.

Dr Nisha Tham­pi, jeden z auto­rów rapor­tu, pod­kre­śli­ła, że ​​raport nie zale­ca rezy­gno­wa­nia z masek we wrze­śniu – mówi o przy­szło­ści przy­szło­ści, kie­dy wskaź­ni­ki i obcią­że­nie cho­ro­ba­mi są bar­dzo niskie, a odpor­ność spo­łecz­no­ści bar­dzo wysoka.

„Masko­wa­nie powin­no być zgod­ne z wytycz­ny­mi doty­czą­cy­mi zdro­wia publicz­ne­go w sce­na­riu­szu niskie­go ryzy­ka” – powie­dzia­ła Thampi,

 

 

„Nie­któ­re jed­nost­ki zdro­wia publicz­ne­go mogą zde­cy­do­wać się na bar­dziej ostroż­ne podej­ście, ponie­waż w osta­tecz­nym roz­ra­chun­ku maski są jed­nym z naj­ła­twiej­szych środ­ków do dosto­so­wa­nia w cią­gu roku.