Zgod­nie z naka­zem  wyda­nym w śro­dę przez rząd ame­ry­kań­ski, gra­ni­ca lądo­wa USA pozo­sta­nie zamknię­ta dla podró­ży, któ­re nie są nie­zbęd­ne do co naj­mniej 21 sierpnia.

Wła­dze USA twier­dzą,  że cho­ciaż wskaź­ni­ki szcze­pień popra­wi­ły się, otwar­cie gra­ni­cy lądo­wej na podró­że, któ­re nie są nie­zbęd­ne, nadal sta­no­wi zbyt duże ryzyko.

Ame­ry­kań­skie roz­po­rzą­dze­nie poja­wi­ło się zale­d­wie kil­ka dni po tym, jak rząd Kana­dy ogło­sił, że 9 sierp­nia gra­ni­ca lądo­wa zosta­nie otwar­ta dla w peł­ni zaszcze­pio­nych oby­wa­te­li USA i 7 wrze­śnia dla w peł­ni zaszcze­pio­nych podróż­nych z innych krajów.

Komu­ni­kat władz USA roz­cza­ro­wał wie­lu poli­ty­ków i miesz­kań­ców rejo­nów nadgranicznych.