New Brun­swick znie­sie wszyst­kie ogra­ni­cze­nia COVID w następ­ny pią­tek i wej­dzie w zie­lo­ną stre­fę bez ogra­ni­czeń – nie­za­leż­nie od tego, czy pro­win­cja speł­ni cele szcze­pień czy nie, powie­dział pre­mier Bla­ine Higgs.

Ozna­cza to, że wszyst­kie ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce podró­ży i zdro­wia publicz­ne­go zosta­ną znie­sio­ne, a maski nie będą wymagane 

„Do koń­ca przy­szłe­go tygo­dnia odse­tek miesz­kań­ców pro­win­cji zaszcze­pio­nych dru­gą daw­ką będzie wystar­cza­ją­co wyso­ki, aby zrów­no­wa­żyć wie­le zagro­żeń zwią­za­nych  z COVID-19. Dzię­ki naszym doświad­cze­niom z ostat­nich 17 mie­się­cy uwa­ża­my, że może­my bez­piecz­nie pod­jąć kolej­ny krok i nauczyć się żyć z COVID-19 bez obo­wiąz­ko­we­go rozporządzeń”.

Znie­sio­ne zostaną

wszel­kie obo­wiąz­ko­we ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce podró­ży i zdro­wia publicz­ne­go, któ­re obo­wią­zy­wa­ły pod­czas pan­de­mii, któ­ra nawie­dzi­ła Nowy Brunsz­wik w mar­cu 2020 r.

w tym wszel­kie ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce zgro­ma­dzeń i licz­by osób w róż­nych obiek­tach. Nie będą już wyma­ga­ne ogra­ni­cze­nia pojem­no­ści w teatrach, restau­ra­cjach i skle­pach, a wymóg nosze­nia masek w miej­scach publicz­nych zniesiony.

Obec­nie w pro­win­cji 62,7% kwa­li­fi­ku­ją­cych się miesz­kań­ców pro­win­cji w wie­ku 12 lat i star­szych jest w peł­ni zaszcze­pio­nych, a 81,2% otrzy­ma­ło pierw­szą dawkę.