Wie­czor­na dwu­go­dzin­na prze­jażdż­ka tym razem jed­ną z naj­bar­dziej uczęsz­cza­nych tras rowe­ro­wych Toron­to wzdłuż Lake­sho­re, od pod­nó­ża uli­cy Caw­th­ra w Mis­sis­sau­dze do Onta­rio Pla­ce i z powrotem.