Biz­nes­men został oskar­żo­ny o „szpie­go­stwo i nie­le­gal­ne udo­stęp­nia­nie tajem­nic pań­stwo­wych za gra­ni­cą” i sta­nął przed sądem w marcu

Spa­vor i Micha­el Kovrig zosta­li aresz­to­wa­ni w grud­niu 2018 r., kil­ka dni po tym, jak chiń­ska dyrek­tor  Huawei Meng Wan­zhou zosta­ła zatrzy­ma­na w Kana­dzie na wnio­sek USA o ekstradycję

Wyrok zapadł zale­d­wie dzień po chiń­skim sądzie naj­wyż­szym odrzu­cił ape­la­cję Kana­dyj­czy­ka Rober­ta Lloy­da Schel­len­ber­ga prze­ciw­ko ska­za­niu na karę śmier­ci po uzna­niu za win­ne­go  prze­my­tu narkotyków.

Reklama

Pekin oskar­żył Kana­dę o „rażą­cą inge­ren­cję w suwe­ren­ność sądow­ni­czą Chin” w spra­wie dwóch Micha­elów i uznał, że Meng zosta­ła „arbi­tral­nie i bez­pod­staw­nie zatrzy­ma­ny” przez Kana­dę. Wyco­fa­nie ame­ry­kań­skie­go wnio­sku o eks­tra­dy­cję Men­ga było jed­nym z postu­la­tów chiń­skie­go wice­mi­ni­stra Xie Fen­ga pod­czas lip­co­wych roz­mów z przed­sta­wi­ciel­ką Depar­ta­men­tu Stanu.