Onta­rio ogło­si­ło po raz trze­ci stan wyjąt­ko­wy w całej pro­win­cji w związ­ku ze wzro­stem licz­by przy­pad­ków COVID-19, wyda­jąc od 12:01 w czwar­tek nakaz pozo­sta­nia w domu.

Pro­win­cja roz­sze­rza rów­nież upraw­nie­nia do szcze­pień dla więk­szej licz­by osób w wie­ku powy­żej 18 lat w regio­nach naj­bar­dziej dotknię­tych wiru­sem, począw­szy od Toron­to i Peel

Pre­mier Doug Ford powie­dział, że orga­ni­zo­wa­ne będą mobil­ne zespo­ły ofe­ru­ją­ce szcze­pion­ki w miej­scach zbio­ro­wych wyso­kie­go ryzy­ka: w budyn­kach miesz­kal­nych, miej­scach kul­tu i przedsiębiorstwach.Wszyscy pra­cow­ni­cy oświa­ty w dziel­ni­cach wyso­kie­go ryzy­ka od przy­szłe­go tygo­dnia będą mogli rezer­wo­wać szczepienia.

„Nadal pro­szę wszyst­kich o zaszcze­pie­nie się, gdy tyl­ko będą się kwa­li­fi­ko­wać” — stwier­dził Ford, doda­jąc, że ci, któ­rzy kwa­li­fi­ku­ją się, ale nie przy­ję­li szcze­pion­ki, „nara­ża­ją swo­je życie na niebezpieczeństwo”.

Jeśli podaż szcze­pień pozo­sta­nie nie­zmie­nio­na, Ford powie­dział, że ma nadzie­ję, że 40 pro­cent doro­słych Onta­ryj­czy­ków zosta­nie zaszcze­pio­nych przed koń­cem czte­ro­ty­go­dnio­we­go naka­zu poby­tu w domu.

Nakaz pozo­sta­nia w domu wyma­ga, aby wszy­scy miesz­kań­cy Onta­rio zosta­li w domu, z wyjąt­kiem wyj­ścia po zaku­py spo­żyw­cze, sko­rzy­sta­nia z usług zdro­wot­nych (w tym szcze­pień COVID-19), pra­cy, któ­rej nie moż­na wyko­ny­wać zdal­nie i ćwi­czeń fizycz­nych w pobli­żu domu tyl­ko z tymi oso­ba­mi z tego same­go gospo­dar­stwa domowego.

Sprze­daż w skle­pach deta­licz­nych “nie­istot­nych” będzie ogra­ni­czo­na do odbio­ru i dosta­wy przy kra­węż­ni­ku. Dostęp do cen­trów han­dlo­wych będzie ogra­ni­czo­ny do okre­ślo­nych celów, takich jak odbiór przy kra­węż­ni­ku. Sprze­daż deta­licz­na w dużych skle­pach będzie rów­nież ogra­ni­czo­na do sprze­da­ży pod­sta­wo­wych arty­ku­łów, takich jak arty­ku­ły spo­żyw­cze, arty­ku­ły gospo­dar­stwa domo­we­go, arty­ku­ły aptecz­ne i arty­ku­ły higie­ny oso­bi­stej resz­ta zosta­nie zagrodzona.

Szko­ły i pla­ców­ki opie­ki nad dzieć­mi pozo­sta­ną otwar­te w regio­nach zdro­wia publicz­ne­go, któ­re na to zezwalają.

Wstrzy­ma­ne zosta­ną rów­nież eks­mi­sje mieszkaniowe.

Pojem­ność będzie ogra­ni­czo­na do 25 osób i tyl­ko po wcze­śniej­szym umó­wie­niu się w skle­pach z arty­ku­ła­mi bez­pie­czeń­stwa, skle­pach optycz­nych, fir­mach sprze­da­ją­cych pojaz­dy sil­ni­ko­we, łodzie i inne jed­nost­ki pły­wa­ją­ce, napra­wach i wypo­ży­cza­niu pojaz­dów, sprze­daw­cach tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Cen­tra ogrod­ni­cze i szkół­ki mogą nadal dzia­łać z pojem­no­ścią 25%.