Poseł NDP Don Davies wezwał rząd pre­mie­ra Justi­na Tru­de­au do szyb­kie­go dzia­ła­nia w celu wpro­wa­dze­nia jed­ne­go, bez­piecz­ne­go, ogól­no­kra­jo­we­go dowo­du szcze­pień po tym, jak CBC News poin­for­mo­wa­ło, że cyber­prze­stęp­cy ofe­ru­ją sprze­daż fał­szy­wych kana­dyj­skich świa­dectw szcze­pień poszcze­gól­nych prowincji.

„Gdy­by rząd fede­ral­ny wpro­wa­dził naro­do­wy pasz­port szcze­pion­ko­wy, ogra­ni­czy­ło­by to moż­li­wość fał­szerstw a tak­że zapew­nił­by sku­tecz­ny, znor­ma­li­zo­wa­ny i wygod­ny pasz­port dla wszyst­kich Kana­dyj­czy­ków” – powie­dział Davies, kry­tyk zdro­wia NDP w poprzed­nim parlamencie.

Davies uwa­ża, że sprze­daż fał­szy­wych kana­dyj­skich świa­dectw szcze­pień jest nie­po­ko­ją­ca, ponie­waż “może pod­wa­żyć zaufa­nie do sys­te­mu opie­ki zdrowotnej”.

„Powin­ni­śmy zdu­sić to w zarod­ku. Widzi­my wcze­sne przy­kła­dy tych fał­szerstw… Myślę, że musi­my się za to zabrać, zanim sta­nie się to znacz­nie więk­szym pro­ble­mem” – powiedział.

Docho­dze­nie CBC News wyka­za­ło, że w miej­scach takich jak Tele­gram i dark Web moż­na nabyć fał­szy­we świa­dec­twa szcze­pień dla kil­ku róż­nych kana­dyj­skich pro­win­cji. Sprze­daw­cy twier­dzą rów­nież, że mogą doda­wać fał­szy­we dane doty­czą­ce szcze­pień na ofi­cjal­nych stro­nach inter­ne­to­wych depar­ta­men­tów zdro­wia — choć twier­dze­nia te kwe­stio­nu­ją pro­win­cyj­ne depar­ta­men­ty zdro­wia, z któ­ry­mi skon­tak­to­wa­li  się dzien­ni­ka­rze CBC News.

Na kil­ku kana­łach Tele­gram, zna­leźć moż­na ofer­ty danych do szcze­pień z takich źró­deł, jak ame­ry­kań­skie Cen­trum Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Cho­ro­bom (CDC) oraz bry­tyj­ska Naro­do­wa Służ­ba Zdro­wia (NHS), z któ­rych mogą korzy­stać nie­zasz­cze­pie­ni tury­ści pró­bu­ją­cy wje­chać do Kanady .

Andrew Mac­Ken­drick, rzecz­nik mini­ster zdro­wia Pat­ty Haj­du, powie­dział, że mini­ster jest zanie­po­ko­jo­na tym, że fał­szy­we świa­dec­twa szcze­pień mogą być sprze­da­wa­ne w Inter­ne­cie, a depar­ta­men­ty rzą­do­we opra­co­wu­ją sys­tem potwier­dza­nia szczepień.

The­re­sa Tam, dyrek­tor ds. zdro­wia publicz­ne­go w Kana­dzie, powie­dzia­ła, że ​​jej biu­ro jest świa­do­me pro­ble­mu i pra­cu­je nad rozwiązaniami.

Tam powie­dział, że Kana­dyj­ska Agen­cja Zdro­wia Publicz­ne­go współ­pra­cu­je z pro­win­cja­mi i tery­to­ria­mi, aby zna­leźć spo­so­by na stan­da­ry­za­cję doku­men­tów potwier­dza­ją­cych szcze­pie­nia, w tym elektronicznych.

Agen­cja współ­pra­cu­je rów­nież z inny­mi kra­ja­mi w celu opra­co­wa­nia mię­dzy­na­ro­do­we­go stan­dar­du potwier­dza­nia szcze­pień, powie­dział Tam.

Jak twier­dzą komen­ta­to­rzy, wszyst­ko zmie­rza w kie­run­ku opra­co­wa­nia jed­ne­go ponadna­ro­do­we­go doku­men­tu toż­sa­mo­ści, któ­ry zawie­rał­by rów­nież infor­ma­cje medyczne