Dosko­na­łe moż­li­wo­ści roz­wo­ju i karie­ry dla mówią­cych po pol­sku praw­ni­ków i asy­sten­tów prawnych

Roz­ma­wia­my z Mar­kiem Malickim 

z Malic­ki San­chez Law https://malickisanchezlaw.com/

GONIEC: Ta zasłu­żo­na kan­ce­la­ria praw­ni­cza zało­żo­na w 1959 roku wie­lo­krot­nie nagra­dza­na i wyróż­nia­na za dosko­na­łą jakość  pra­cy i obsłu­gi klien­tów, dąży obec­nie do posze­rze­nia pro­fe­sjo­nal­ne­go zespo­łu i zwięk­sze­nia licz­by praw­ni­ków oraz urzęd­ni­ków praw­nych, aby móc lepiej odpo­wia­dać na potrze­by rosną­cej klien­te­li. Wie­lu nowych klien­tów Malic­ki San­chez Law jest kie­ro­wa­nych przez dotych­cza­so­wych, zado­wo­lo­nych z otrzy­ma­nych usług a tak­że ich dzie­ci i wnuki.

Marek Malic­ki: Współ­pra­ca z kan­ce­la­rią Malic­ki San­chez Law daje dosko­na­łą moż­li­wość karie­ry w sze­ro­kim i zróż­ni­co­wa­nym zakre­sie usług praw­nych. https://malickisanchezlaw.com/praktykaobszary / .

Ponad­to Malic­ki San­chez Law to kan­ce­la­ria, w któ­rej wie­le osób pra­cu­je od lat,  ceniąc sobie moż­li­wość bycia czę­ścią sku­tecz­ne­go zespo­łu prawnego.

Reklama

Zain­te­re­so­wa­ni praw­ni­cy i urzęd­ni­cy praw­ni muszą być licen­cjo­no­wa­ni w Onta­rio, mieć mini­mum 3 do 5 lat doświad­cze­nia w pra­cy w kan­ce­la­rii adwo­kac­kiej w Onta­rio w jed­nej lub kil­ku dziedzinach;

– Prio­ry­te­tem jest pra­wo rodzin­ne, kor­po­ra­cyj­ne i nieruchomości 

– Wyma­ga­na jest nie­na­gan­na zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go w mowie i piśmie, a zna­jo­mość języ­ka pol­skie­go na tyle dobra, aby móc pro­fe­sjo­nal­nie komu­ni­ko­wać się z naszy­mi klientami.

Nasze biu­ro znaj­du­je się w Mis­sis­sau­ga — pra­cę moż­na wyko­ny­wać na miej­scu i/lub zdal­nie w zależ­no­ści od potrzeb sprawy.

Jeśli uwa­żasz, że masz odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje i jesteś zain­te­re­so­wa­ny ubie­ga­niem się o pozy­cję w naszej fir­mie, powi­nie­neś jak naj­szyb­ciej prze­słać list moty­wa­cyj­ny i CV na adres Elvira@MalickiSanchezLaw.com.

Pro­szę pamię­tać, że cho­ciaż Malic­ki San­chez Law doce­nia wszyst­kie otrzy­ma­ne zgło­sze­nia to jed­nak odpo­wie tyl­ko oso­bą któ­re zosta­ną zapro­szo­ne na roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną.

GONIEC: Życzy­my powo­dze­nia! Współ­pra­ca z kan­ce­la­rią praw­ni­czą kali­bru Malic­ki San­chez Law jest nie­wąt­pli­wym przy­wi­le­jem i dla­te­go miło nam podzie­lić się z Pań­stwem tą informacją.