Mini­ster­stwo zdro­wia Quebe­cu poin­for­mo­wa­ło o zgło­sze­niach doty­czą­cych pobie­ra­nia przez oso­by nie­upo­waż­nio­ne dowo­dów szcze­pień w for­mie kodów QR, któ­re nale­żą do poli­ty­ków pro­win­cyj­nych. Mini­ster­stwo doda­ło, że spra­wy zosta­ły prze­ka­za­ne poli­cji. Wła­ści­we wła­dze zba­da­ją, czy nale­ży posta­wić podej­rza­nym zarzu­ty kryminalne.

Rząd powta­rza, że donie­sie­nia o nad­uży­ciach zwią­za­nych z cer­ty­fi­ka­ta­mi szcze­pień trak­tu­je bar­dzo poważnie.

W ubie­głą śro­dę mini­ster zdro­wia Chri­stian Dubé zachę­cał miesz­kań­ców pro­win­cji, by pobie­ra­li swo­je zaświad­cze­nia o szcze­pie­niach przy uży­ciu apli­ka­cji Vaxi­Co­de. Pod­kre­ślał, że nale­ży chro­nić zdro­wie popu­la­cji, zdro­wie pra­cow­ni­ków medycz­nych i gospo­dar­kę, a pro­win­cja nie może sobie pozwo­lić na to, by rze­sze nie­zasz­cze­pio­nych zapeł­ni­ły szpitale.

Od 1 wrze­śnia sprze­daw­cy w skle­pach będą mie­li obo­wią­zek żąda­nia od wcho­dzą­cych klien­tów oka­za­nia dowo­du szcze­pie­nia i jesz­cze doku­men­tu ze zdję­ciem. Następ­nie mają skon­tro­lo­wać, czy dane się zgadzają.

Mini­ster­stwo zazna­cza, że kod QR i zawar­te w nim dane oso­bo­we nie mogą być uży­wa­ne bez zgo­dy oso­by, któ­rej doty­czą. Radzi sprze­daw­com, by zgła­sza­li pró­by pod­ra­bia­nia dokumentów.

Kod QR uży­wa­ny w Quebe­cu zawie­ra nastę­pu­ją­ce infor­ma­cje: imię i nazwi­sko, datę uro­dze­nia oraz listę przy­ję­tych szcze­pio­nek. Nie ma w nim żad­nych innych danych osobowych.