Pre­mier Doug Ford stwier­dził, że jego pro­win­cja “odpo­wie w spo­sób wła­ści­wy”, po tym jak lider libe­ra­łów Justin Tru­de­au wezwał go do inten­sy­fi­ka­cji prac w kwe­stii wpro­wa­dze­nia pasz­por­tu szczepionkowego.

Prze­ma­wia­jąc w Mis­sis­sau­dze Tru­de­au zapo­wie­dział, że jego rząd po wygra­nych wybo­rach prze­zna­czy nawet 1 miliard dola­rów dla pro­win­cji i tery­to­riów na pomoc we wdro­że­niu sys­te­mów cer­ty­fi­ka­tów szcze­pien­nych. “Jeśli wasz pre­mier zarzą­dzi, że każ­dy, kto chce pójść do restau­ra­cji, na siłow­nię czy sko­rzy­stać z innych usług nie­bę­dą­cych usłu­ga­mi pierw­szej potrze­by, musi być zaszcze­pio­ny i oka­zać dowód szcze­pie­nia, my zapła­ci­my za opra­co­wa­nie i wdro­że­nie takie­go pro­gra­mu”, mówił Tru­de­au. W swo­ich komen­ta­rzach bez­po­śred­nio wspo­mniał For­da. Wezwał go do wpro­wa­dze­nia obo­wiąz­ku oka­zy­wa­nia dowo­du szcze­pie­nia, tak jak to robią Quebec czy Kolum­bia Bry­tyj­ska. Tru­de­au obja­śnił, że pie­nią­dze z Otta­wy mają być przy­zna­wa­ne pro­win­cjom pro­por­cjo­nal­nie do licz­by mieszkańców.

Doug Ford odpo­wia­da­jąc na pona­gle­nia powie­dział, że jego rząd będzie moni­to­ro­wał roz­wój warian­tu del­ta. Zazna­czył, że jego pro­win­cja zasto­so­wa­ła naj­ostroż­niej­szy plan otwie­ra­nia gospo­dar­ki, w ramach któ­re­go okre­ślo­no jeden z naj­wyż­szych pro­gów wyszcze­pie­nia spo­łe­czeń­stwa, utrzy­ma­no obo­wią­zek nosze­nia mase­czek w publicz­nych prze­strze­niach zamknię­tych, wymo­gi doty­czą­ce zacho­wa­nia dystan­su i dozwo­lo­nej licz­by osób prze­by­wa­ją­cych w danym miej­scu, oraz wpro­wa­dzo­no obo­wią­zek szcze­pień w śro­do­wi­skach wyso­kie­go ryzyka.

Wcze­śniej głów­ny urzęd­nik ds. zdro­wia regio­nu Peel, dr Law­ren­ce Loh, powie­dział, że urzęd­ni­cy roz­wa­ża­ją moż­li­wość utwo­rze­nia regio­nal­ne­go pasz­por­tu szcze­pion­ko­we­go, jeśli rząd Onta­rio nie wystą­pi z pro­gra­mem ogól­no­pro­win­cyj­nym. Pasz­por­ty szcze­pion­ko­we popie­ra też bur­mistrz Toron­to, John Tory. Zauwa­ża, że obec­nie fir­my, szko­ły, obiek­ty spor­to­we i roz­ryw­ko­we two­rzą wła­sne zasa­dy, a przy­dał by się jed­no­li­ty pro­gram dla całe­go Ontario.