People’a Par­ty of Cana­da Maxime’a Ber­nie­ra przy­po­mi­na, że maso­we lock­dow­ny nie były sto­so­wa­ne nigdy wcze­śniej przed pan­de­mią COVID-19, a teraz oka­za­ły się nie do koń­ca sku­tecz­ne w wal­ce z wiru­sem. Par­tia pod­su­mo­wu­je, że przy­nio­sły wię­cej szko­dy niż pożyt­ku. Cze­ka­ją nas jesz­cze ich efek­ty dłu­go­fa­lo­we, czy­li zgo­ny zwią­za­ne z depre­sją, odkła­da­niem ope­ra­cji, nar­ko­ty­ka­mi, prze­mo­cą domo­wą i samobójstwa.

Ber­nier i jego par­tia przy­po­mi­na­ją, że zgod­nie z sek­cją 1 Kar­ty Praw i Swo­bód pra­wa i wol­ność oby­wa­te­li mogą być ogra­ni­cza­ne jedy­nie w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach – zda­niem PPC restryk­cje sani­tar­ne uza­sad­nio­ne nie były. Par­tia w swo­im pro­gra­mie zauwa­ża, że naj­wię­cej do powie­dze­nia mają tu pro­win­cje, ale Otta­wa może je popie­rać lub znie­chę­cać do sto­so­wa­nia pew­nych kro­ków poprzez roz­dzie­la­nie fun­du­szy pomocowych.

Ber­nier pro­po­nu­je nastę­pu­ją­ce roz­wią­za­nia doty­czą­ce pan­de­mii COVID-19:

  1. Pro­mo­wa­nie racjo­nal­ne­go i opar­te­go na nauce podej­ścia do pan­de­mii, któ­re będzie się sku­piać na oso­bach naj­bar­dziej zagro­żo­nych, posza­no­wa­niu wol­no­ści Kana­dyj­czy­kow, umoż­li­wi im podej­mo­wa­nie świa­do­mych decy­zji, a odrzu­ci przy­mus i dyskryminację.
  2. Zwol­nić głów­ną urzęd­nik medycz­ną Kana­dy, The­re­sę Tam i zastą­pić ją oso­bą, któ­ra będzie współ­pra­co­wać z agen­cja­mi pro­win­cyj­ny­mi wpro­wa­dza­ją­cy­mi racjo­nal­ne podej­ście do pan­de­mii, a nie reko­men­da­cje WHO.
  3. Odwo­łać przy­mu­so­we szcze­pie­nia i regu­lar­ne testo­wa­nie urzęd­ni­ków fede­ral­nych i pra­cow­ni­ków zatrud­nio­nych w sek­to­rach regu­lo­wa­nych federalnie.
  4. Znieść pasz­por­ty covi­do­we dla podróżnych.
  5. Prze­ciw­sta­wiać się obo­wiąz­kom szcze­pień, pasz­por­tom covi­do­wym i innym auto­ry­tar­nym środ­kom wpro­wa­dza­nym przez pro­win­cje, a przy tym wspie­rać oso­by indy­wi­du­al­ne i orga­ni­za­cje skła­da­ją­ce w sądach pozwy zwią­za­ne z ogra­ni­cze­nia­mi sanitarnymi.
  6. Wspie­rać dzia­ła­nia pro­win­cji mają­ce na celu pomoc naj­bar­dziej zagro­żo­nym człon­kom spo­łe­czeń­stwa, ale zaprze­stać pomo­cy jurys­dyk­cjom wpro­wa­dza­ją­cym lockdowny.
  7. Wspie­rać bada­nia nauko­we i roz­wój metod lecze­nia COVID-19 i innych cho­rób wirusowych.